Carta de Servicis

El suport jurídic sobre el qual es recolza la Mutualitat esta constituït pel Reial decret Legislatiu 3/2000, de 23 de juny, pel qual s'aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents sobre el règim especial de Seguretat Social del personal al Servici de l'Administració de Justícia, i el seu Reglament aprovat per Reial decret 1026/2011, de 15 de juliol.

Esta CARTA DE SERVICIS té la finalitat d'informar als mutualistes i els seus beneficiaris sobre el que és la Mutualitat General Judicial, les prestacions que concedix, els servicis que presta, els compromisos de qualitat en les seues prestacions, així com els drets que tenen en relació amb estos servicis i prestacions.

Des del seu naixement, la Mutualitat General Judicial, ha tingut com a premissa fonamental l'atenció al mutualista, la millora constant de la mateixa i l'estructuració d'un règim prestacional de conformitat amb la legislació vigent. Els suggeriments que ens arriben sobre els diversos aspectes de funcionament de l'Organisme en tots els aspectes serviran per a millorar la qualitat dels servicis i corregir els possibles defectes existents.