Ajuda per tractament de Psicoterapia i Logopèdia

Dades del procediment
Iniciació
Sol·licitud de l'interessat
Termini
6 mesos
Silenci
Estimatori

La Resolució de 19 de desembre de 2012 (BOE nº 313 de 29 de desembre de 2012) regula l'ajuda per tractament de psicoterapia o logopèdia i l'ajuda per a despeses d'hospitalització psiquiàtrica per a mutualistes adscrits als Serveis Públics de Salut de les Comunitats Autònomes.

La Resolució de 9 de gener de 2013 (BOE nº 25 de 29 de Gener de 2013), de la Mutualitat General Judicial, per la qual es corregeixen errors en la de 19 de desembre de 2012, per la qual es regula l'ajuda per tractament de psicoterapia o logopèdia i l'ajuda per a despeses d'hospitalització psiquiàtrica per a mutualistes adscrits als Serveis Públics de Salut de les Comunitats Autònomes

La Resolució de 29 de gener de 2013 (BOE nº 44 de 20 de febrer de 2013), de la Mutualitat General Judicial, per la qual es corregeixen errors en la de 19 de desembre de 2012, per la qual es regulen l'ajuda per tractament de psicoterapia o logopèdia i l'ajuda per a despeses d'hospitalització psiquiàtrica per a mutualistes adscrits als Serveis Públics de Salut de les Comunitats Autònomes.

La Resolució de 15 de desembre de 2015 (BOE nº 304 de 21 de desembre de 2015), de la Mutualitat General Judicial, per la qual es modifica parcialment la de 19 de desembre de 2012, per la qual es regulen les ajudes per tractament de psicoterapia o logopèdia i l'ajuda per a despeses d'hospitalització psiquiàtrica per a mutualistes adscrits als Serveis Públics de Salut de les Comunitats Autònomes.

La Resolució de 23 de febrer de 2017 (BOE nº 51 d'1 de març de 2017), de la Mutualitat General Judicial, per la qual es modifica la de 19 de desembre de 2012, per la qual es regulen les ajudes per tractament de psicoterapia i logopèdia i l'ajuda per a despeses d'hospitalització psiquiàtrica per a mutualistes adscrits als Serveis Públics de Salut de les Comunitats Autònomes.

Aquesta prestació té per objecte l'abonament d'una ajuda econòmica per atendre el tractament de psicoterapia i/o logopèdia de mutualistes i beneficiaris de la Mutualitat General Judicial.

 

DOCUMENTACIÓ A APORTAR SEGONS LA MODALITAT DE SOL·LICITUD:

 

1.-Documentació comuna a aportar en tots els tractaments:

a) Última declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques de la unitat familiar o, en el seu cas, comunicació emesa o liquidació girada a l'efecte de devolució per l'administració tributària. Si no existeix obligació de declarar, certificació de l'administració tributària acreditativa de no haver presentat la declaració i de les imputacions íntegres d'ingressos que constin en l'administració tributària i,

b) Declaració responsable de les pensions o prestacions percebudes que estiguin exemptes o que no estiguin subjectes a tributació per l'Impost de la Renda de les Persones Físiques.

 

2.- Documentació específica per a tractament psicològic:

a) Prescripció de tractament de psicoterapia per un psiquiatre de l'entitat mèdica o del servei públic de salut, amb descripció de la patologia susceptible de tractament psicològic.

b) Informe del psicòleg en el qual consti la patologia i tractament realitzat.

c) Factures originals.

 

3.- Documentació específica per a tractament logopédico:  

a) Prescripció del pediatre, otorrinolaringòleg o neuròleg de l'entitat mèdica o del servei públic de salut amb descripció de la patologia que presenta i codificació segons la CIE-9.

b) Informe del logopeda en el qual consti la patologia i tractament realitzat.

c) Factures originals.

 

L'import màxim d'aquestes ajudes no podrà superar 350 euros per any natural.

 

La sol·licitud de la prestació es farà emplenant l'imprès oficial establert per la Mutualitat General Judicial, acompanyada de la documentació que en la mateixa s'indica.