Hormona de Crecemento

Os Criterios e Protocolos están dispoñibles na páxina Web do Ministerio de Sanidade, Consumo e Benestar Social na sección profesionais-farmacia:

http://www.mscbs.gob.es/profesionales/farmacia/hormonacrecimiento/home.htm

Desde o 1 de xullo de 2019 deberanse seguir estes novos “Criterios” así como presentar todas as solicitudes de tratamento nestes protocolos que están deseñados para ser cubertos directamente antes da súa impresión.

A solicitude do tratamento ao Comité Asesor debe realizarse cubrindo os protocolos de inicio e de seguimento que se especifican nos modelos adxuntos, e que conteñen todos os parámetros a avaliar nos que se basean os criterios de autorización e renovación do tratamento. Así mesmo, debe achegarse xunto co protocolo de inicio, o consentimento informado do paciente debidamente cuberto. A ausencia de enchemento de todos e cada un dos datos solicitados pode ser motivo dun informe negativo para o inicio ou continuidade do tratamento con Hormona de Crecemento.

 

  • Protocolo de solicitude de inicio de tratamento
  • Protocolo de seguimento
  • Consentimento informado