Hormona de Creixement

Els Criteris i Protocols estan disponibles en la pàgina Web del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social en la secció professionals-farmàcia:

http://www.mscbs.gob.es/profesionales/farmacia/hormonacrecimiento/home.htm

Des de l'1 de juliol de 2019 s'hauran de seguir estos nous “Criteris” així com presentar totes les sol·licituds de tractament en estos protocols que estan dissenyats per a ser emplenats directament abans de la seua impressió.

La sol·licitud del tractament al Comité Assessor ha de realitzar-se emplenant els protocols d'inici i de seguiment que s'especifiquen en els models adjunts, i que contenen tots els paràmetres a avaluar en els quals es basen els criteris d'autorització i renovació del tractament. Així mateix, ha d'adjuntar-se juntament amb el protocol d'inici, el consentiment informat del pacient degudament emplenat. L'absència d'ompliment de tots i cadascun de les dades sol·licitades pot ser motiu d'un informe negatiu per a l'inici o continuïtat del tractament amb Hormona de Creixement.

 

  • Protocol de sol·licitud d'inici de tractament
  • Protocol de seguiment
  • Consentiment informat