Prestacions Complementàries: dentarias, oftalmológicas, ortoprotésicas i unes altres.

Dades del procediment
Iniciació
Sol·licitud de l'interessat
Termini
6 mesos
Silenci
Estimatori

1. La Mutualitat General Judicial concedeix ajudes econòmiques per a compra, lloguer, o reparacions si escau, d'una sèrie de productes ortopédicos continguts al catàleg de material ortoprotésico, en el qual a més es regulen els períodes de manca i els imports màxims de finançament, conforme es conté en la Resolució de 4 de desembre de 2019 (BOE 18/12/2019) que actualitza parcialment el catàleg contingut en l'annex I de la Resolució de 6 de maig de 2008 (BOE 23/05/2008).

La nova Resolució afecta als mutualistes adscrits a les entitats mèdiques privades concertades, i estableix les regles per al procediment d'accés a la prestació, la seva obtenció, els requisits generals de la prescripció i dispensació dels productes així com, per determinats productes ortoprotésicos, l'aportació de l'usuari prevista en la repetida normativa. L'ajuda per la prestació de productes d'ortopròtesis externes es configura, per tant, com un reintegrament de despeses acreditades segons factura.

La sol·licitud de la prestació es realitzarà emplenant el formulari corresponent, accessible a la pàgina web de la Mutualitat (www.mugeju.es), i presentant-la en Delegacions Provincials o a través de la seu electrònica (https://sedemugeju.gob.es/).

La sol·licitud haurà d'anar acompanyada dels següents documents:

  1. La factura de l'establiment autoritzat que hagi efectuat la dispensació i que haurà de reunir tots els requisits legals i reglamentaris per a la seva validesa. En la mateixa haurà de figurar el detall de conceptes i preus així com la constància del pagament, o anar acompanyada, si escau, del corresponent rebut que ho acrediti, i
  2. El document de la prescripció que haurà de realitzar un metge especialista en la patologia que la justifiqui.

2. Així mateix, MUGEJU concedeix ajudes econòmiques per a prestacions dentarias, oftalmológicas i altres prestacions sanitàries, conforme a l'establert en la Resolució de 4 de desembre de 2019 (BOE 18/12/2019), per la qual s'actualitza la regulació de les prestacions complementàries i es generalitza la seva tramitació en format electrònic, a través de la seu electrònica (https://sedemugeju.gob.es/). No obstant això, es podran presentar les sol·licituds en format paper davant els Serveis Centrals, en Delegacions Provincials o en qualsevol dels registres públics legalment habilitats indicats durant els dies hàbils/laborables dels mesos de gener, abril, juliol i octubre de cada any natural.

Documentació addicional

Imprès de sol·licitud d'ajuda per a Prestacions Complementàries

Resolució de 4 de desembre de 2019 que actualitza parcialment el catàleg contingut en l'annex I de la Resolució de 6 de maig de 2008

Resolució de 4 de desembre de 2019 (BOE 18/12/2019), per la qual s'actualitza la regulació de les prestacions complementàries