Visado de receitas

O visado das receitas é un acto previo á dispensación e realízase nas delegacións provinciais e nos servizos centrais de Mugeju, unha vez efectuadas as comprobacións oportunas, estampillando un selo especial no anverso da receita.

A través do visado, Mugeju autoriza para un paciente concreto, a utilización de medicamentos e produtos sanitarios que posuíndo cupón precinto ASSS, requiren un control sanitario especial, e tamén daqueles que, carecendo de cupón precinto sexan considerados dispensables, en determinados casos con cargo a Mugeju.

Xunto coa receita a visar, o mutualista deberá presentar informe médico do facultativo que prescriba o medicamento ou o produto, no que se xustifique a prescrición. O informe, para estes efectos, terá unha validez máxima dun ano.

 

COMO SE SOLICITA

Actualmente só pode solicitarse de forma presencial, nos servizos centrais e as delegacións provinciais da Mutualidade.

Máis información (sede electrónica)