Medicamentos e produtos sanitarios a cargo das entidades médicas concertadas

Son a cargo da Entidade médica e fornecidos polos seus medios aos beneficiarios os produtos sanitarios que se relacionan a seguir:

a)   Os sistemas de administración de nutrición enteral domiciliaria, cánulas de traqueotomía, laringuectomía e sondas vesicales especiais que non sexan dispensables mediante receita de Mugeju, cando este produtos fosen debidamente indicados por un especialista da Entidade

b)   Os dispositivos intrauterinos (DIU) de calquera índole.

c)   As bombas de infusión local para a administración parenteral de insulina e outros fármacos.

d)   As xiringas para a administración de insulina uotros fármacos antidiabéticos incluídas as agullas correspondentes ou outros sistemas non precargados de administración, así como o material fungible das bombas de insulina e as agullas para a subministración dos sistemas precargados de insulina ou outros fármacos antidiabéticos que carezan deles.

e)  As tiras reactivas para medición de glucemia, glucosuria e combinadas glicosa/corpos cetónicos, así como o glucómetro e as lancetas necesarias para a medición, nos pacientes diabéticos. En todo caso, a Entidade deberá garantir ao este pacientes calquera dos produtos existentes no mercado cando a xuízo do facultativo prescriptor adáptense mellor ás súas necesidades individuais e ás súas habilidades persoais.

Todos estes produtos forneceranse atendendo a criterios de dilixencia, proporcionalidade e máxima atención á situación do paciente.

Naqueles supostos en que, por causas imputables á Entidade, a subministración non se axustase a estes criterios, o mutualista poderá adquirir directamente o produto e solicitar o reintegro á Entidade