Medicaments de dispensació hospitalària, sense cupó precinto

CONCEPTE

Els medicaments classificats per l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris com a medicaments de Dispensació Hospitalària sense cupó precinto són especialitats finançades que es dispensen en els serveis de farmàcia dels hospitals que no comporten un pagament per part dels pacients.

Per a aquells mutualistes i beneficiaris als quals se'ls ha prescrit un medicament de dispensació en farmàcia hospitalària i l'assistència sanitària de la qual estigui coberta pels Serveis de Salut de la Comunitat Autònoma (INSS), serà el propi hospital públic el que gestioni el tràmit sense necessitat d'acció per part de la Mutualitat General Judicial (MUGEJU).

Aquells mutualistes i beneficiaris als quals se'ls ha prescrit un medicament de dispensació en farmàcia hospitalària i l'assistència sanitària de la qual estigui coberta per Entitat Mèdica privada hauran de sol·licitar autorització a MUGEJU.

SOL·LICITUD

La sol·licitud ha de constar de:

  • L'imprès disponible a la web emplenat
  • Un informe mèdic actualitzat

PRESENTACIÓ:

  • Per correu electrònic a la bústia institucional del servei de farmàcia de MUGEJU: farmacia.mugeju@lista.justicia.es
  • De manera presencial en les delegacions provincials i la delegació de Madrid.

MUGEJU, després de les comprovacions necessàries:

  1. Autoritza a la farmàcia hospitalària de l'hospital indicat la dispensació del medicament.
  2. Comunica al mutualista/beneficiari, per la via de contacte que va indicar l'en la sol·licitud, que l'autorització ha estat emesa a l'hospital podent el mutualista/beneficiari anar a recollir-la.

Aquesta autorització té una validesa d'un any com a màxim, havent de renovar-se, si procedís, a la finalització de la mateixa.

És molt important que l'hospital remeti juntament amb cada factura justificant de retirada de medicaments de dispensació hospitalària sense cupó precinto, que ha de ser  signat pel pacient/mutualista i si escau per la persona que retiri la medicació de la farmàcia hospitalària en el seu nom.

El model de sol·licitud d'autorització i el model de justificant de retirada es poden descarregar-se en: