Reclamacions en matèria d'assistència sanitària

Dades del procediment
Iniciació
Ofici o a sol·licitud de l'interessat
Termini
6 mesos
Silenci
Estimatori

A) RECLAMACIONS PER ASSISTÈNCIA PRESTADA PER LES ENTITATS MÈDIQUES

Les reclamacions dels mutualistes relatius a les actuacions de les Entitats Mèdiques Privades derivades de les obligacions assistencials del concert sanitari, acompanyades de quants documents puguin justificar les mateixes, es presentaran a través de la seu electrònica de la Mutualitat General Judicial:

Més informació i accés a la sol·licitud (seu electrònica)

També poden presentar-se emplenant l'imprès corresponent:

  1. Davant la Comissió Mixta Provincial de la delegació provincial de MUGEJU on hagin tingut lloc els fets.
  2. Davant la Comissió Mixta Nacional si els fets han tingut lloc a Madrid, en els serveis centrals de MUGEJU.*
    * La resolució de 28/05/2020 de la Gerència de MUGEJU, va acordar l'avocació per la Comissió Mixta Nacional de les funcions de les Comissions Mixtes Provincials en les matèries relacionades amb el Covid-19, pot consultar-se en aquest enllaç.

En les delegacions provincials de MUGEJU es realitzaran les gestions procedents amb l'Entitat per a la solució de la reclamació. De no prosperar aquestes gestions, l'expedient s'analitzarà per la Comissió Mixta Provincial.

Si en el si d'aquesta Comissió Mixta Provincial, les postures fossin concordants, la reclamació serà resolta pel Delegat Provincial, en ús de la competència delegada per a això (clàusula 5.4.5 del vigent concert per a l'assistència sanitària, Resolució de 13/12/17, BOE  de 20/12/17).

En el cas d'existir discrepàncies en el si de la Comissió Mixta Provincial, l'expedient s'elevarà a Comissió Mixta Nacional, la qual estudiarà el mateix, resolent la reclamació el Gerent de MUGEJU.

El funcionament de la Comissió Mixta Nacional s'ajustarà a les mateixes normes assenyalades per a les Comissions Mixtes Provincials. En el cas de les reclamacions que hagin tingut lloc a Madrid, la Comissió Mixta Nacional assumirà les funcions de la Comissió Mixta Provincial.

B) RECLAMACIONS PER ASSISTÈNCIA PRESTADA PELS SERVEIS DE SALUT O PER L'INGESA

Els mutualistes adscrits als Serveis Públics de Salut de les CC.AA o a l'INGESA podran presentar reclamacions en els serveis d'atenció al pacient habilitats si escau per tals Serveis Públics de Salut  i per l'INGESA; les reclamacions se substanciaran a través dels procediments determinats en cada CC.AA. o per l'INGESA.