Concert d'assistència sanitària per a beneficiaris de Mugeju

L'objecte del Concert és facilitar les prestacions d'assistència sanitària als mutualistes i altres beneficiaris de Mugeju, en tot el territori nacional. Aquesta assistència es prestarà conforme a l'establert en el Reial decret Legislatiu 3/2000, de 23 de juny, pel qual s'aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents sobre el Règim Especial de Seguretat Social del personal al servei de l'Administració de Justícia, la Llei 14/1986 General de Sanitat i la Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut.

Les Entitats de Segur/Segur signants del Concert són les següents:

  • Asisa, Assistència Sanitària Interprovincial d'Assegurances, Societat Anònima.
  • DKV Segurs/Segurs i Reassegurances, Societat Anònima Espanyola.
  • Mapfre Familiar, Companyia d'Assegurances i Reassegurances, Societat Anònima.
  • Nova Mútua Sanitària del Servei Mèdic, Mútua d'Assegurances a Prima Fixa.
  • Sanitas, Societat Anònima d'Assegurances.
  • Segurcaixa Adeslas, Societat Anònima d'Assegurances i Reassegurances.