Targeta Sanitària Europea i Certificat Provisional Substitutori

Dades del procediment
Iniciació
Sol·licitud de l'interessat
Termini
3 mesos
Silenci
Estimatori

Per als desplaçaments temporals en la Unió Europea, Espai Econòmic Europeu i Suïssa, els mutualistes i beneficiaris disposen de la TARGETA SANITÀRIA EUROPEA (TSE) que acredita el dret a rebre prestacions sanitàries en idèntiques condicions que els residents del país de destinació, a través del seu Sistema de Sanitat Públic, llevat que el desplaçament tinga per objecte precisament rebre un tractament mèdic. El període de validesa de la TSE és de dos anys.

Si el viatge és imminent i no es pot esperar a l'obtenció d'una TSE, ha de sol·licitar el Certificat Provisional Substitutori (CPS) que s'obtindrà de manera immediata en la Seu Electrònica de la MUGEJU. Amb caràcter general el CPS és una TSE amb un format diferent, produint els mateixos efectes i utilitats.

El període de validesa del CPS és de 90 dies, sent per tant document suficient per a desplaçaments curts.

Quan el sistema de Sanitat Pública del país en el qual es faça ús de la TSE, estiga sotmès a algun tipus de finançament parcial per part de l'usuari (Copagament), es podrà sol·licitar el seu reintegrament a la companyia SOS SEGURS I REASSEGURANCES.

Estats en els quals la Targeta Sanitària Europea té validesa:

  • Països integrants de la Unió Europea: Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Xipre, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Irlanda, Itàlia, Letònia, Lituània, Luxemburg, Malta, Països Baixos, Polònia, Portugal, Regne Unit(*), República Txeca, Romania, Suècia.
  • Països de l'Espai Econòmic Europeu: Islàndia, Liechtenstein, Noruega.
  • Suïssa.

(*) Si va a viatjar al Regne Unit entorn de/entorn del 31 de desembre, informe's abans en Ministeri d'Assumptes estrangers. El termini de validesa de la TSE i el CPS en eixe Estat està afectat pel procés Brexit, de manera que finalitzarà en un i un altre cas el 31 de desembre de 2020. No obstant açò, el sistema de pòlissa col·lectiva d'assegurances previst en les prestacions de MUGEJU no es veu afectat pel Brexit.

COM SE SOL·LICITA

Els mutualistes hauran de sol·licitar la TSE i la CPS, en la Seu Electrònica de la Mutualitat General Judicial.  El Certificat Provisional Substitutori s'obté de manera immediata, la Targeta Sanitària Europea es rebrà en el seu domicili en un termini màxim de deu dies.

INICIAR TRÀMIT

En el cas que no puga realitzar estos tràmits en la SEU ELECTRONICA pot dirigir-se a les Delegacions Provincials o als Servicis Centrals i presentar emplenat l'imprés de sol·licitud de la TSE, o identificar-se per a sol·licitar el Certificat Provisional Substitutori propi o dels beneficiaris:

Imprés de sol·licitud de TSE/CPS

Normativa i impresos: