Targeta sanitària europea i certificat provisional substitutori

Dades del procediment
Iniciació
Sol·licitud de l'interessat
Termini
3 mesos
Silenci
Estimatori

La Targeta Sanitària Europea (TSE) és el document personal i intransferible, de caràcter gratuït, que acredita el dret a rebre les prestacions sanitàries que resultin necessàries durant una estada temporal al territori de l'Espai Econòmic Europeu, Regne Unit o Suïssa, en idèntiques condicions que els residents del país de destinació, a través del seu sistema públic de sanitat (tret que el desplaçament tingui per objecte rebre un tractament mèdic). El període de validesa de la TSE és de dos anys.

Si el viatge és imminent i no es pot esperar a l'obtenció d'una TSE, ha de sol·licitar el Certificat Provisional Substitutori (CPS), que s'obtindrà de manera immediata a la Seu Electrònica de la MUGEJU. El CPS té la mateixa validesa jurídica que la TSE, però el seu període de validesa és de 90 dies.

Quan el sistema públic de sanitat del país en el qual es faci ús de la TSE estigui sotmès a algun tipus de finançament parcial per part de l'usuari (copago), es podrà sol·licitar el seu reintegrament a la companyia IRIS GLOBAL.

Estats en els quals la TSE té validesa:

  • Països de la Unió Europea.
  • Països de l'Espai Econòmic Europeu: Islàndia, Liechtenstein i Noruega.
  • Suïssa.
  • Regne Unit.

COM SE SOL·LICITA

Els mutualistes hauran de sol·licitar la TSE i el CPS a través de la seu electrònica de la Mutualitat General Judicial. El CPS s'obté de manera immediata i la TSE es rebrà al domicili en un termini màxim de deu dies.

INICIAR TRÀMIT

En cas que no pugui realitzar aquests tràmits a través de la seu electrònica, pot dirigir-se a les Delegacions Provincials o als Serveis Centrals de MUGEJU i presentar l'imprès de sol·licitud emplenat de la TSE, o identificar-se per sol·licitar el CPS propi o dels seus beneficiaris.

Imprès de sol·licitud de TSE/CPS

Normativa i impresos: