Mutualistes i beneficiaris desplaçats per un període inferior o igual a 120 dies

Modalitats 2 i 3 de la Resolució de 18/04/2016. (BOE 06/05/2016).

MUGEJU presta l'assistència sanitària a l'estranger a través de la pòlissa col·lectiva d'assegurances que en l'actualitat es troba contractada amb la companyia de segurs/segurs IRIS GLOBAL Solucions de Protecció Segurs/Segurs i Reassegurances S.A., en els següents suposats:

 

a) MUTUALISTES DESTINATS FORA DEL TERRITORI NACIONAL PER UN PERÍODE INFERIOR O IGUAL A 120 DIES.

Aquest col·lectiu té dret a la prestació sanitària amb un contingut anàleg al que es facilita en territori nacional, d'acord amb la cartera de serveis d'assistència sanitària de MUGEJU.

L'assistència de caràcter urgent i no demorable es prestarà en la forma i condicions establertes en el contracte subscrit amb la companyia de segurs/segurs IRIS GLOBAL Solucions de Protecció Segurs/Segurs i Reassegurances S.A.

Per fer ús d'aquesta prestació el mutualista ha de dirigir-se telefònicament a IRIS GLOBAL Solucions de Protecció Segurs/Segurs i Reassegurances S.A cridant al telèfon +34 91 572 43 43 fent referència al nombre de pòlissa 42546.

En el cas d'assistència no coberta per l'esmentat contracte d'assegurances o si la despesa de l'assistència superés el límit reflectit en el mateix, MUGEJU reintegrarà l'import de l'excés de despesa, fins al límit del contingut i cobertura de la seva cartera de serveis, prèvia presentació de l'imprès de sol·licitud i de la documentació justificativa.

 

b) MUTUALISTES I ELS SEUS BENEFICIARIS DESPLAÇATS TEMPORALMENT PER RAONS NO LABORALS, DURANT UN PERÍODE INFERIOR O IGUAL A 120 DIES.

Aquest col·lectiu tindrà dret durant un període màxim de 120 dies, (en cas de desplaçaments per estudis, sense limitació temporal)  a l'assistència sanitària de caràcter urgent i no demorable al país de desplaçament, en la forma i condicions establertes en el contracte subscrit amb la companyia de segurs/segurs IRIS GLOBAL Solucions de Protecció Segurs/Segurs i Reassegurances S.A. Transcorregut aquest període, no procedirà reintegrament algun de despeses.

Per fer ús d'aquesta prestació el mutualista ha de dirigir-se telefònicament a IRIS GLOBAL Solucions de Protecció Segurs/Segurs i Reassegurances S.A.,  cridant al telèfon +34 91 572 43 43 fent referència al nombre de pòlissa 42546.