Mutualistes desplaçats per un període superior a 120 dies per destinació i altres supòsits

Dades del procediment
Iniciació
Sol·licitud de l'interessat
Termini
3 mesos
Silenci
Estimatori

Modalitat 1 Resolució 18/04/2016 (BOE 06/05/2016)

Per ser beneficiari d'aquest tipus d'assistència és necessari que el mutualista prèviament sol·liciti en Mugeju la seva alta en DKV Internacional, emplenant l'imprès de sol·licitud i aportant la documentació justificativa.

Mugeju no atendrà cap sol·licitud de pagament o reintegrament de despeses sanitàries en països fos del territori nacional, si el mutualista no hagués sol·licitat amb antelació l'alta en aquesta modalitat sanitària.

Aquesta modalitat afecta als mutualistes i beneficiaris que es trobin en algun dels següents suposats, sempre que acreditin que no tenen dret a l'assistència sanitària al país de destinació o de residència:

a)  Mutualistes destinats o que prestin els seus serveis fos del territori nacional per un període superior a 120 dies.

b)  Mutualistes que, trobant-se destinats en un país estranger, siguin baixa en el servei actiu per jubilació o incapacitat permanent.

c)  Mutualistes que fixin el seu domicili en algun país de la Unió Europea, Espai Econòmic Europeu (Islàndia, Liechtenstein, Noruega), i Suïssa.

d)  Mutualistes que acompanyin al seu cònjuge o persona en anàloga relació d'afectivitat i amb caràcter estable.

i)  Beneficiaris dels mutualistes inclosos en els paràgrafs anteriors, que es traslladin amb ells.

f)  Mutualistes que es trobin en excedència per cura de familiars o per raó de violència de gènere, sempre que la residència a l'estranger es vagi a perllongar més de 120 dies i sigui conseqüència de la circumstància que origina l'excedència.

Mugeju facilitarà l'assistència sanitària al país de destinació o residència a través del contracte amb DKV Internacional, amb un contingut anàleg a la prestació d'assistència sanitària en territori nacional.

Les despeses sanitàries que excedeixin de la cobertura de l'esmentat contracte podran ser reintegrats per Mugeju fins al límit de la cartera de serveis, prèvia presentació de l'imprès de sol·licitud de reintegrament i de la documentació justificativa.