Asistencia sanitaria transfronteiriza

Datos do procedemento
Iniciación
Solicitude do interesado
Prazo
3 meses
Silencio
Estimatorio

A través desta fórmula, o mutualista pode acudir nalgúns supostos a outro país da UE para recibir asistencia sanitaria, tendo dereito ao reembolso dos gastos médicos a través as tarifas aprobadas e publicadas por Mugeju, sempre que esa asistencia estea incluída na Carteira Común de Servizos do Sistema Nacional de Saúde. En ningún caso o reembolso inclúe os gastos de traslado nin de aloxamento.

Cando se trate de mutualistas acollidos aos servizos públicos de Saúde das CCAA ou do Instituto Nacional de Xestión Sanitaria, as Administracións competentes nos procedementos de xestión e autorización de estaasistencia transfronteiriza son as Comunidades Autónomas ou o Instituto Nacional de Xestión Sanitaria nos casos de Ceuta e Melilla.

Nos supostos de mutualistas acollidos a Entidades Médicas, é a Entidade a obrigada a prestar a asistencia sanitaria transfronteiriza, segundo o procedemento e as tarifas que se conteñen na Resolución de 18/04/2016, BOE 06/05/2016.

En determinados supostos, é necesario solicitar autorización previa en Mugeju.

A autorización previa é necesaria cando:

  1. Requírase hospitalización de polo menos unha noite.
  2. A asistencia esixa o uso de infraestruturas ou equipos médicos sumamente especializados ou custosos.

 

 MARCO NORMATIVO

Directiva 2011/24/UE, do Parlamento Europeo e do Consello, do 9 de marzo, relativa á aplicación dos dereitos dos pacientes na asistencia sanitaria transfronteiriza

Real Decreto 81/2014, do 7 de febreiro, polo que se establecen normas para garantir a asistencia sanitaria transfronteiriza, e polo que se modifica o Real Decreto 1718/2010, do 17 de decembro, sobre receita médica e ordes de dispensación.

Resolución do 18 de abril de 2016, da Mutualidade Xeral Xudicial, pola que se regula a asistencia sanitaria fose do territorio nacional. 

 

PUNTOS NACIONAIS DE CONTACTO NA UNIÓN EUROPEA

Os puntos nacionais de contacto en cada Estado membro permiten que os pacientes poidan acceder á información pertinente para exercer o seu dereito á asistencia sanitaria.

A través deste vínculo facilítanse as ligazóns a os Puntos nacionais de contacto da UE.

 

INFORMACIÓN ADICIONAL

Web da Comisión:http://ec.europa.eu/index_es.htm