Assistència sanitària transfronterera

Dades del procediment
Iniciació
Sol·licitud de l'interessat
Termini
3 mesos
Silenci
Estimatori

A través d'aquesta fórmula, el mutualista pot acudir en alguns supòsits a un altre país de la UE per rebre assistència sanitària, tenint dret al reemborsament de les despeses mèdiques a través les tarifes aprovades i publicades per Mugeju, sempre que aquesta assistència estigui inclosa en la Cartera Comuna de Serveis del Sistema Nacional de Salut. En cap cas el reemborsament inclou les despeses de trasllat ni d'allotjament.

Quan es tracti de mutualistes acollits als serveis públics de Salut de les CCAA o de l'Institut Nacional de Gestió Sanitària, les Administracions competents en els procediments de gestió i autorització d'estaasistencia transfronterera són les Comunitats Autònomes o l'Institut Nacional de Gestió Sanitària en els casos de Ceuta i Melilla.

En els supòsits de mutualistes acollits a Entitats Mèdiques, és l'Entitat l'obligada a prestar l'assistència sanitària transfronterera, segons el procediment i les tarifes que es contenen en la Resolució de 18/04/2016, BOE 06/05/2016.

En determinats suposats, és necessari sol·licitar autorització prèvia en Mugeju.

L'autorització prèvia és necessària quan:

  1. Es requereixi hospitalització d'almenys una nit.
  2. L'assistència exigeixi l'ús d'infraestructures o equips mèdics summament especialitzats o costosos.

 

 MARCO NORMATIU

Directiva 2011/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de març, relativa a l'aplicació dels drets dels pacients en l'assistència sanitària transfronterera

Reial decret 81/2014, de 7 de febrer, pel qual s'estableixen normes per garantir l'assistència sanitària transfronterera, i pel qual es modifica el Reial decret 1718/2010, de 17 de desembre, sobre recepta mèdica i ordres de dispensació.

Resolució de 18 d'abril de 2016, de la Mutualitat General Judicial, per la qual es regula l'assistència sanitària fos del territori nacional. 

 

PUNTS NACIONALS DE CONTACTE EN LA UNIÓ EUROPEA

Els punts nacionals de contacte en cada Estat membre permeten que els pacients puguin accedir a la informació pertinent per exercir el seu dret a l'assistència sanitària.

A través d'aquest vincle es faciliten els enllaços als Punts nacionals de contacte de la UE.

 

INFORMACIÓ ADDICIONAL

Web de la Comissió:http://ec.europa.eu/index_es.htm