Programas do Plan de atención socio-sanitaria

Datos do procedemento
Iniciación
Solicitude do interesado
Prazo
6 meses
Silencio
Estimatorio

Axudas económicas para atender as necesidades de persoas maiores, persoas con discapacidade e drogodependentes e axudas derivadas da achega económica en determinados produtos ortoprotésicos.

Obxecto

Conceder axudas económicas que atenderán situacións de necesidade que afecten aos mutualistas nas seguintes circunstancias:

 • Persoas maiores.
 • Persoas con discapacidade.
 • Persoas con drogodependencia.
 • Axuda derivada da achega económica en determinados produtos ortoprotésicos.

Requisitos xerais

 • Ser mutualista ou beneficiario en alta da Mutualidade Xeral Xudicial no momento do feito causante, que debe producirse no exercicio orzamentario correspondente.
 • Referirse a situacións producidas e gastos xerados desde o 1 de xaneiro do ano do exercicio orzamentario correspondente.
 • Non estar incurso en incompatibilidade.

Contía

O importe da contía mensual fixarase en función do nivel de ingresos netos mensuais por persoa calculado conforme aos criterios e en función do baremo, establecidos na Convocatoria.

Documentación xeral

 • Solicitude en modelo normalizado, que se pode descargar da páxina web desta Mutualidade, ou obterse nos Servizos Centrais ou nas Delegacións Provinciais.
 • Fotocopia ou copia da declaración do IRPF da unidade familiar do último exercicio, incluída a Declaración Complementaria se se efectuou.
 • Se non existe obriga de declarar, certificación da Administración Tributaria nese sentido e certificación das imputacións íntegras de ingresos que lles consten.
 • Certificación do domicilio e residencia dos membros da unidade familiar.

De conformidade co establecido no artigo 28.2 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, MUGEJU solicitase electronicamente esta información a información relativa ao IRPF a través da AEAT, salvo que o mutualista manifeste a súa oposición expresa que en tal caso deberaa achegar.

Documentación específica

A) Programa de atención a persoas maiores:

 • Certificación ou fotocopia compulsada do organismo da Comunidade Autónoma competente na materia, acreditativa do grao de discapacidade.
 • No seu caso, declaración responsable das pensións ou prestacións exentas ou non suxeitas a tributación por IRPF do último exercicio.

De conformidade co establecido no artigo 28.2 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, MUGEJU solicitase electronicamente esta información a información relativa ao grao de discapacidade, salvo que o mutualista manifeste a súa oposición expresa que en tal caso deberaa achegar.

B) Programa de atención a persoas con discapacidade:

 • Certificación ou fotocopia compulsada do organismo da Comunidade Autónoma competente na materia, acreditativa do grao de discapacidade.
 • No seu caso, informe actualizado do especialista responsable da asistencia facultativa, que indique a necesidade do tratamento.
 • En cada caso, orzamentos do centro ou profesional que imparta o tratamento ou da empresa que realice a supresión das barreiras arquitectónicas.
 • Facturas orixinais do gasto.
 • No seu caso, declaración responsable das pensións ou prestacións exentas ou non suxeitas a tributación por IRPF do último exercicio.

De conformidade co establecido no artigo 28.2 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, MUGEJU solicitase electronicamente esta información a información relativa ao grao de discapacidade, salvo que o mutualista manifeste a súa oposición expresa que en tal caso deberaa achegar.

C) Programa de atención a persoas drogodependentes:

 • Prescrición do especialista (para a primeira mensualidade).
 • Facturas orixinais.
 • No seu caso, declaración responsable das pensións ou prestacións exentas ou non suxeitas a tributación por IRPF do último exercicio.

D) Programa de axudas derivadas da achega económica en determinados produtos ortoprotésicos.

 • Recibir previamente unha axuda ortoprotésica por produtos suxeitos a achega económica por parte do mutualista.
 • Mais información en Axuda esta ligazón.

 

 

COMO SE SOLICITAN

Os mutualistas deben solicitar estas prestacións a través da sede electrónica da Mutualidade Xeral Xudicial. Tamén poden solicitalas de forma presencial segundo o que indica o apartado "Presencial" das fichas de acceso á solicitude na sede electrónica.

Acceso ás solicitudes na sede electrónica:
-   Axuda para persoas maiores
-   Axuda para persoas con discapacidade
-   Axuda para persoas drogodependentes
-   Axuda en determinados produtos ortoprotésicos