Programes del Pla d'atenció soci-sanitària

Dades del procediment
Iniciació
Sol·licitud de l'interessat
Termini
6 mesos
Silenci
Estimatori

Ajudes econòmiques per atendre les necessitats de persones majors, persones amb discapacitat i drogodependents i ajudes derivades de l'aportació econòmica en determinats productes ortoprotésicos.

Objecte

Concedir ajudes econòmiques que atendran situacions de necessitat que afectin als mutualistes en les següents circumstàncies:

 • Persones majors.
 • Persones amb discapacitat.
 • Persones amb drogodependència.
 • Ajuda derivada de l'aportació econòmica en determinats productes ortoprotésicos.

Requisits generals

 • Ser mutualista o beneficiari en alta de la Mutualitat General Judicial al moment del fet causant, que ha de produir-se en l'exercici pressupostari corresponent.
 • Referir-se a situacions produïdes i despeses generades des de l'1 de gener de l'any de l'exercici pressupostari corresponent.
 • No estar culpable en incompatibilitat.

Quantia

L'import de la quantia mensual es fixarà en funció del nivell d'ingressos nets mensuals per persona calculat conforme als criteris i en funció del barem, establerts en la Convocatòria.

Documentació general

 • Sol·licitud en model normalitzat, que es pot descarregar de la pàgina web d'aquesta Mutualitat, o obtenir-se en els Serveis Centrals o en les Delegacions Provincials.
 • Fotocòpia o còpia de la declaració de l'IRPF de la unitat familiar de l'últim exercici, inclosa la Declaració Complementària si s'hagués efectuat.
 • Si no existeix obligació de declarar, certificació de l'Administració Tributària en aquest sentit i certificació de les imputacions íntegres d'ingressos que els constin.
 • Certificació del domicili i residència dels membres de la unitat familiar.

De conformitat amb l'establert en l'article 28.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, MUGEJU recaptés electrònicament aquesta informació la informació relativa a l'IRPF a través de l'AEAT, tret que el mutualista manifesti la seva oposició expressa que en tal cas l'haurà d'aportar.

Documentació específica

A) Programa d'atenció a persones majors:

 • Certificació o fotocòpia compulsada de l'organisme de la Comunitat Autònoma competent en la matèria, acreditativa del grau de discapacitat.
 • Si escau, declaració responsable de les pensions o prestacions exemptes o no subjectes a tributació per IRPF de l'últim exercici.

De conformitat amb l'establert en l'article 28.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, MUGEJU recaptés electrònicament aquesta informació la informació relativa al grau de discapacitat, tret que el mutualista manifesti la seva oposició expressa que en tal cas l'haurà d'aportar.

B) Programa d'atenció a persones amb discapacitat:

 • Certificació o fotocòpia compulsada de l'organisme de la Comunitat Autònoma competent en la matèria, acreditativa del grau de discapacitat.
 • Si escau, informe actualitzat de l'especialista responsable de l'assistència facultativa, que indiqui la necessitat del tractament.
 • En cada cas, pressupostos del centre o professional que imparteixi el tractament o de l'empresa que realitzi la supressió de les barreres arquitectòniques.
 • Factures originals de la despesa.
 • Si escau, declaració responsable de les pensions o prestacions exemptes o no subjectes a tributació per IRPF de l'últim exercici.

De conformitat amb l'establert en l'article 28.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, MUGEJU recaptés electrònicament aquesta informació la informació relativa al grau de discapacitat, tret que el mutualista manifesti la seva oposició expressa que en tal cas l'haurà d'aportar.

C) Programa d'atenció a persones drogodependents:

 • Prescripció de l'especialista (per a la primera mensualitat).
 • Factures originals.
 • Si escau, declaració responsable de les pensions o prestacions exemptes o no subjectes a tributació per IRPF de l'últim exercici.

D) Programa d'ajudes derivades de l'aportació econòmica en determinats productes ortoprotésicos.

 • Haver rebut prèviament una ajuda ortoprotésica per productes subjectes a aportació econòmica per part del mutualista.
 • Mes informació en aquest enllaç.

 

 

COM SE SOL·LICITEN

Els mutualistes han de sol·licitar aquestes prestacions a través de la seu electrònica de la Mutualitat General Judicial. També poden sol·licitar-les de forma presencial segons el que indica l'apartat "Presencial" de les fitxes d'accés a la sol·licitud a la seu electrònica.

Accés a les sol·licituds a la seu electrònica:
-   Ajuda per a persones majors
-   Ajuda per a persones amb discapacitat
-   Ajuda per a persones drogodependents
-   Ajuda en determinats productes ortoprotésicos