Prestación a xubilados por incapacidade permanente

Datos do procedemento
Iniciación
Solicitude do interesado
Prazo
6 meses
Silencio
Estimatorio

A súa regulación básica está contida en articúloos 12.1, c) do Texto Refundido aprobado por Real Decreto Lexislativo 3/2000 e 94 do Regulamento do Mutualismo Xudicial, aprobado por Real Decreto 1026/2011, do 15 de xullo (BOE de 4/8/2011).

Conforme á disposto no artigo 94 do Regulamento do Mutualismo Xudicial, aprobado por Real Decreto 1026/2011, do 15 de xullo (BOE de 4/8/2011, o funcionario en activo mutualista que, por diminución psicofísica ou funcional, quedar incapacitado para o desempeño da función e pasar á situación de xubilado, terá dereito, ata que cumpra a idade en que procedese a súa xubilación forzosa, a unha prestación mensual equivalente ao 20% das retribucións básicas ordinarias percibidas o último mes en activo.

A prestación abóase mensualmente (14 pagas anuais) na contía indicada, revalorizándose anualmente nos termos previstos para as pensións de Clases Pasivas nas Leis de Orzamentos Xerais do Estado.

Este impreso pode obterse na propia Mutualidade (Servizo Centrais e Delegacións Provinciais) e descargarse da Web de Mugeju.

No mes no que o mutualista cumpre a idade establecida legalmente en cada Corpo ou Escala para a xubilación forzosa por idade, comunícaselle a extinción do dereito á prestación por Incapacidade Permanente.