Prestació a jubilats per incapacitat permanent

Dades del procediment
Iniciació
Sol·licitud de l'interessat
Termini
6 mesos
Silenci
Estimatori

La seua regulació bàsica està continguda en els articule 12.1, c) del Text Refós aprovat per Reial decret Legislatiu 3/2000 i 94 del Reglament del Mutualisme Judicial, aprovat per Reial decret 1026/2011, de 15 de juliol (BOE de 4/8/2011).

Conforme a la disposat en l'article 94 del Reglament del Mutualisme Judicial, aprovat per Reial decret 1026/2011, de 15 de juliol (BOE de 4/8/2011, el funcionari en actiu mutualista que, per disminució psicofísica o funcional, quedés incapacitat per a l'acompliment de la funció i passés a la situació de jubilat, tindrà dret, fins que complisca l'edat en què haguera procedit la seua jubilació forçosa, a una prestació mensual equivalent al 20% de les retribucions bàsiques ordinàries percebudes l'últim mes en actiu.

La prestació s'abona mensualment (14 pagues anuals) en la quantia indicada, revaloritzant-se anualment en els termes previstos per a les pensions de Classes Passives en les Lleis de Pressupostos Generals de l'Estat.

Dita impresa pot obtindre's en la pròpia Mutualitat (Servici Centrals i Delegacions Provincials) i descarregar-se de la Web de Mugeju.

En el mes en el qual el mutualista complix l'edat establida legalment en cada Cos o Escala per a la jubilació forçosa per edat, se li comunica l'extinció del dret a la prestació per Incapacitat Permanent.