Elbarritasunik eragiten ez duten lesio iraunkorrengatik jasotako kalte-ordaina

Zerbitzu hau gomendatu
Prozedura (datuak
Hasiera
Interesatuak eskatu zuten
Epea
6 hilabete
Isilik
Baiestekoa

12.1 Artikuluetan jasotako oinarrizko arautzea da, d )/3 urteko errege dekretu legegilearen bidez onetsitako testu bateratuan (2000 urteko Araudia eta 101 Mutualismoa, epailearen 1026/2011 errege dekretuak, uztailaren 15ekoa (4/8/2011 EAO).

Elbarritasunik eragiten ez duten lesio iraunkorrengatik jasotako Kalte-ordaina emango da “ ” oroharreko prezioko kalte-ordaina ere hartzen dituzten funtzionarioen Mutualitate Orokor Judizialak mutualista lesio, mutilazio eta deformazio lan istripuek edo gaixotasun profesionalek eragindako, eratzera iritsi gabe, ezintasun iraunkorra, osotasun fisikoa gutxitu egiten (funtzionarioak, baldin eta horretarako ezarritako baremoan ageri diren:

− ESS// 66 Órden 2013ko urtarrilaren 28ko , por el que se actualizan las cantidades a tanto alzado de las indemnizaciones por lesiones, mutilaciones y deformidades de carácter definitivo y no invalidantes (BOE de 30/01/2013)