Indemnització per lesions permanents no invalidants

Dades del procediment
Iniciació
Sol·licitud de l'interessat
Termini
6 mesos
Silenci
Estimatori

La seua regulació bàsica està continguda en els articule 12.1, d) del Text Refós aprovat per Reial decret Legislatiu 3/2000 i 101 del Reglament del Mutualisme Judicial, aprovat per Reial decret 1026/2011, de 15 de juliol (BOE 4/8/2011).

La prestació “Indemnització per lesions permanents no invalidants” consistix en una indemnització a tant alçat que la Mutualitat General Judicial reconeix als funcionaris mutualistes que patisquen lesions, mutilacions i deformitats causades per accidents de treball o malalties professionals, que, sense arribar a constituir incapacitat permanent, suposen una disminució de la integritat físic del funcionari, sempre que apareguen arreplegades en el barem establit a este efecte:

− Órden ESS/66/2013, de 28 de gener, pel qual s'actualitzen les quantitats a tant alçat de les indemnitzacions per lesions, mutilacions i deformitats de caràcter definitiu i no invalidants (BOE de 30/01/2013)