Prestación por nacemento ou adopción de fillo

Recomendar esta prestación
Datos do procedemento
Iniciación
Solicitude do interesado
Prazo
6 meses
Silencio
Estimatorio

PRESTACIÓN ECONÓMICA DE PAGO ÚNICO POR NACEMENTO Ou ADOPCIÓN DE FILLO, EN SUPOSTOS DE FAMILIA NUMEROSA, MONOPARENTAL E NOS CASOS DE NAIS DISCAPACITADAS.

O Regulamento do Mutualismo Xudicial, aprobado por Real Decreto 1026/2011, de 15 de xullo (BOE de 04/08/2011), regula esta prestación no seu artigo 118, segundo o cal, a prestación recoñecerase nos mesmos termos e condicións que os previstos para o Réxime Xeral da Seguridade Social, correspondendo á Mutualidade xeral Xudicial, no ámbito do seu colectivo, o recoñecemento do dereito á mesma e a súa xestión. A prestación abónase nun pago único, cuxa contía ascende a 1.000,00 euros, sempre que os ingresos do beneficiario non pasen o límite establecido. Para ser perceptor desta prestación, os ingresos anuais do beneficiario (no suposto de convivencia do pai e da nai, computaranse conxuntamente os de ambos os) non deberán superar en 2019, a contía de 12.313,00 euros, incrementada nun 15 por 100 por cada fillo a cargo, a partir do segundo, este incluído. Cando se trate de familias numerosas, este límite de ingresos ascende en 2019 a 18.532,00 euros, incrementándose en 3.002,00 euros por cada fillo a cargo a partir do cuarto, este incluído. Este límites de ingresos actualízanse anualmente na Lei de Orzamentos Xerais do Estado. A efectos da consideración de familia numerosa, estarase ao disposto na Lei 40/2003, de Protección de Familias Numerosas. Entenderase por familia monoparental a constituída por un só proxenitor co que convive o fillo nado ou adoptado e que constitúe o sustentador único da familia. En caso de nai con discapacidade será beneficiaria sempre que acredite unha discapacidade igual ou superior ao 65%.