Ajuda per fill a càrrec amb discapacitat

Dades del procediment
Iniciació
Sol·licitud de l'interessat
Termini
6 mesos
Silenci
Estimatori

La prestació consisteix en una assignació econòmica mensual, per fill o menor acollit amb discapacitat, que s'estableix en funció de la seva edat, del grau d'incapacitat i de la necessitat del concurs d'una altra persona.

El causant no perd la condició de fill o menor acollit a càrrec pel nero fet de realitzar un treball lucratiu, per compte propi o aliena, sempre que continuï vivint amb el beneficiari de la prestació i que els ingressos anuals del causant, en concepte de rendiments del treball, no superin el 100 per cent del salari mínim interprofessional.

 

COM SE SOL·LICITA

Els mutualistes han de sol·licitar aquesta prestació a través de la seu electrònica de la Mutualitat General Judicial. També poden sol·licitar-la de forma presencial segons el que indica l'apartat "Presencial" de la fitxa d'accés a la sol·licitud a la seu electrònica.

Més informació i accés a la sol·licitud (seu electrònica)