Axuda por parto múltiple

Datos do procedemento
Iniciación
Solicitude do interesado
Prazo
6 meses
Silencio
Estimatorio

Estas axudas comprenden dúas prestacións diferenciadas, e que son compatibles entre si:

  • Subsidio especial por maternidade ou paternidade nos supostos de parto, adopción ou acollemento múltiples.
  • Prestación económica de pago único por parto ou adopción múltiples.

Subsidio especial por maternidade en caso de parto múltiple

Teñen dereito a este subsidio os mutualistas nos casos de maternidade por parto múltiple ou de acollemento preadoptivo ou permanente múltiple ou de paternidade ou maternidade por adopción múltiple.

A contía do subsidio será a cantidade resultante de multiplicar por 42 (seis semanas do descanso obrigatorio) o haber regulador correspondente ao ano do feito causante do corpo ao que pertenza o mutualista, dividindo á súa vez ese resultado por 365. O produto multiplicarase polo número de fillos, a partir do segundo que nazan nun mesmo parto ou de menores adoptados ou acollidos simultaneamente.

Prestación económica de pago único por parto múltiple

Terán dereito a esta prestación de pago único, os mutualistas, nos casos de maternidade por parto ou de adopción múltiple.

A prestación consiste nun pago único, cuxa contía será o pago de 4, 8 ou 12 veces o salario mínimo profesional mensual vixente o día de nacemento ou data da resolución xudicial de adopción, segundo sexan 2, 3 ou máis fillos causantes.

Os fillos nados ou adoptados afectados por unha discapacidade igual ou superior ao 33 por cento computarán dobre.

 

COMO SE SOLICITAN

Os mutualistas deben solicitar estas axudas a través da sede electrónica da Mutualidade Xeral Xudicial. Tamén poden solicitalas de forma presencial segundo o que indica o apartado "Presencial" da ficha de acceso á solicitude na sede electrónica.

Máis información e acceso á solicitude (sede electrónica)