Axuda por parto múltiple

Estas axudas comprenden dúas prestacións diferenciadas, que son compatibles entre si:

  • Subsidio especial por maternidade ou paternidade nos supostos de parto, adopción ou acollemento múltiples.

  • Prestación económica de pago único por parto ou adopción múltiples.

A súa regulación básica está contida nos artigos 111 ao 117 do Regulamento do Mutualismo Xudicial.

 

 

Subsidio especial por maternidade en caso de parto múltiple

Teñen dereito a este subsidio os mutualistas nos casos de maternidade por parto múltiple ou de acollemento preadoptivo ou permanente múltiple ou de paternidade ou maternidade por adopción múltiple.

A contía do subsidio é a cantidade resultante de multiplicar por 42 (seis semanas do descanso obrigatorio) o haber regulador correspondente ao ano do feito causante do corpo ao que pertenza o mutualista, dividindo á súa vez ese resultado por 365. O produto multiplicarase polo número de fillos, a partir do segundo que nazan nun mesmo parto ou de menores adoptados ou acollidos simultaneamente.

Subsidio = (haber regulador no día do feito causante x 42 días / 365 días) x (Nº fillos simultáneos - 1)
Grupo Haber Regulador 2021 (euros/ano)
A1 42.563,68
A2 33.498,68
B 29.333,53
C1 25.727,56
C2 20.354,76

A1: Carreira Xudicial, Carreira Fiscal, Secretariado Xudicial, Médicos Forenses e Facultativos do INT. e C.F.
A2: Corpo de Xestión Procesual e Administrativa, Corpo de Técnicos Especialistas de INT e CF e Corpo de Secretarios de Xulgados de Paz de municipios de máis de 7.000 habitantes.
C1: Corpo de Tramitación Procesual e Administrativa e Corpo de Axudantes de Laboratorio do INT e Cf.
C2: Corpo de Auxilio Xudicial.

 

 

Prestación económica de pago único por parto múltiple

Teñen dereito a esta prestación de pago único os mutualistas nos casos de maternidade por parto ou de adopción múltiple.

A prestación consiste nun pago único, cuxa contía é o pago de 4, 8 ou 12 veces o salario mínimo profesional mensual vixente o día de nacemento ou data da resolución xudicial de adopción, segundo sexan 2, 3 ou máis fillos causantes. Os fillos nados ou adoptados que estean afectados por unha discapacidade igual ou superior ao 33 por cento computan dobre.

Nº de fillos nados Nº de veces do importe mensual do S.M.I. Importes no ano 2021
Feitos causantes entre 01/01/2021 e 31/12/2021
2 4 3.800,00 euros
3 8 7.600,00 euros
4 e máis 12 11.400,00 euros

S.M.I. 2019-  900€/mes. R.D. 1462/2018, do 21 de decembro

 

 

COMO SE SOLICITAN

Os mutualistas deben solicitar estas axudas a través da sede electrónica da Mutualidade Xeral Xudicial. Tamén poden solicitalas de forma presencial segundo o que indica o apartado "Presencial" da ficha de acceso á solicitude na sede electrónica.

Máis información e acceso á solicitude (sede electrónica)