Erditze multipleko kasuetan Diru-Laguntzak

Prestazio hau gomendatu
Prozeduraren datuak
Hasiera
Interesdunaren eskaera
Epea
6 hilabete
Isiltasuna
Eskatutakoa onartzen du

Honako hauek sartzen dira laguntza horiek bi zerbitzu bereizi ditu:

  • Subsidio especial por maternidad o paternidad en los supuestos de parto, adopción o acogimiento múltiples.
  • Ordainketa bakarreko prestazio ekonomikoa zenbait haur batera erditzeagatik edo adoptatzeagatik.

Laguntza motak

Su regulación básica está contenida en los Arts. 111 al 117 del Reglamento del Mutualismo Judicial, aprobado por Real Decreto 1026/2011, de 15 de julio. (BOE 04/08/2011)

Subsidio especial por maternidad o paternidad en los supuestos de parto, adopción o acogimiento múltiples

Tendrán derecho a este subsidio, los mutualistas, en los casos de maternidad por parto múltiple o de acogimiento preadoptivo o permanente múltiple o de paternidad o maternidad por adopción múltiple.

Bateragarria da ordainketa bakarreko prestazio ekonomikoa zenbait haur batera erditzeagatik edo adoptatzeagatik.

Laguntza horren munta biderkatzetik ateratzen dena izango da 42 (sei aste derrigorrezko atsedena) du hartzeko arautzailea, gertaera eragilearen urteari dagokion gorputzaren mutualista, aldi berean, emaitza hori dagokion zati 365. produktua biderkatuko da seme-alaben kopurua, bigarrenetik aurrera jaiotako edo adoptatutako adingabeak harreran edo erditze berean aldi berean:

Amatasun-Subsidio berezia erditze multiplea izanez gero:

Sorospena = (hartzeko arautzailea, gertaera eragilearen egunean x 42 egun/365 egun) x (aldi bereko seme-alaba kopurua - 1)
Taldea Hartzeko Arautzailea 2019 (euro/urte)
A1 42.563,68
A2 33.498,68
B 29.333,53
C1 25.727,56
C2 20.354,76

A1: Carrera Judicial, Carrera Fiscal, Secretariado Judicial, Médicos Forenses y Facultativos del INT. y C.F.
A2: Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, Cuerpo de Técnicos Especialistas de INT y CF y Cuerpo de Secretarios de Juzgados de Paz de municipios de más de 7.000 habitantes.
Izapide prozesal eta administratiboaren kidegoan C1: kidegoa eta Laborategiko laguntzaileak Barnekoak eta CF.
C2: Laguntza judizialeko kidegoa.

El importe de Prestación de pago único por parto múltiple es un múltiplo del salario mínimo interprofesional, resultante de multiplicar este último por un coeficiente fijado en función del número de hijos nacidos simultáneamente.

Ordainketa bakarreko prestazio ekonomikoa, erditze anizkoitza izanez gero

Prestazio hau jasotzeko eskubidea izango dute ordainketa bakarreko mutualista, erditze edo adopzio-amatasun kasuak, neurri batean konpentsatzea gastuak handitu ekoizten duen jaiotza edo adopzio familien bi seme-alaba edo gehiago zenbait haur batera erditzeagatik edo adoptatzeagatik.

Es compatible con el subsidio especial por maternidad o paternidad en los supuestos de parto, adopción o acogimiento múltiples

La prestación consiste en un pago único, cuya cuantía será el pago de 4, 8 o 12 veces el salario mínimo profesional mensual vigente el día de nacimiento o fecha de la resolución judicial de adopción, según sean 2,3 o más hijos causantes

Kaltetutako jaiotako edo adoptatutako seme-alabak% 33ko edo gehiagoko minusbaliotasun-maila edo, bi bailiran zenbatuko dira.

Jaiotako seme-alaben kopurua Zenbat aldiz lgsaren hileko zenbatekoa 2021. Urtean zenbatekoak
Gertaerak 2021/01/01/12/2022 artean
2 4 3.800,00 euro
3 8 7.600,00 euro
4 eta gehiago 12 11.400,00 euro

900 €/Hil/2018, ed. BITARTE 2019- 1.462 abenduaren 21eko