Axuda por nacemento ou adopción

Prestación por nacemento ou adopción de fillo, nos supostos de familia numerosa, familia monoparental, e nai discapacitada. O Regulamento do Mutualismo Xudicial regula esta prestación no seu artigo 118, recoñecéndose nos mesmos termos e condicións que os previstos para o Réxime Xeral da Seguridade Social:

  • Para ser perceptor desta prestación, os ingresos anuais do beneficiario (no suposto de convivencia do pai e da nai, computaranse conxuntamente os de ambos os) non deberán superar en 2020, a contía de 12.424,00 euros, incrementada nun 15 por 100 por cada fillo a cargo, a partir do segundo, este incluído.

  • Cando se trate de familias numerosas, o límite de ingresos ascende en 2020 a 18.699,00 euros, incrementándose en 3.092,00 euros por cada fillo a cargo a partir do cuarto, este incluído. Este límites de ingresos actualízanse anualmente na Lei de Orzamentos Xerais do Estado. Para efectos da consideración de familia numerosa, estarase ao disposto na Lei 40/2003, de protección de familias numerosas.

  • Enténdese por familia monoparental a constituída por un só proxenitor co que convive o fillo nado ou adoptado e que constitúe o sustentador único da familia.

  • En caso de nai con discapacidade: será beneficiaria sempre que acredite unha discapacidade igual ou superior ao 65%.

 

Esta prestación abóase nun pago único, cuxa contía ascende a 1.000,00 euros.

 

 

COMO SE SOLICITA

Os mutualistas deben solicitar esta prestación a través da sede electrónica da Mutualidade Xeral Xudicial. Tamén poden solicitala de forma presencial segundo o que indica o apartado "Presencial" da ficha de acceso á solicitude na sede electrónica.

Máis información e acceso á solicitude (sede electrónica)