Atenció a persones amb discapacitat

Dades del procediment
Iniciació
Sol·licitud de l'interessat
Termini
6 mesos
Silenci
Estimatori

Esta prestació està dirigida a contribuir a sufragar el cost dels servicis, activitats o mitjos tècnics que precisen les persones amb discapacitat.

Poden formular sol·licitud d'ajuda els mutualistes i els titulars no mutualistes que es troben en situació d'alta. Seran beneficiaris d'estes ajudes els mutualistes, els titulars no mutualistes, i els beneficiaris inclosos en el document d'afiliació de tots dos.

Estes ajudes són incompatibles amb qualsevol altra dispensada o finançada amb fons públics, sempre que estiguen destinades a la mateixa finalitat i existisca coincidència quant al subjecte i fet causant.

L'import de la quantia mensual es fixarà en funció del nivell d'ingressos nets mensuals per persona calculat conforme als criteris i en funció del barem establits en la Convocatòria.

 

COM SE SOL·LICITA

Els mutualistes han de sol·licitar esta prestació a través de la seu electrònica de la Mutualitat General Judicial. També poden sol·licitar-la de forma presencial segons el que indica l'apartat "Presencial" de la fitxa d'accés a la sol·licitud en la seu electrònica.

Més informació i accés a la sol·licitud (seu electrònica)