Devolució de gastos en material ortoprotésico

Esta ajuda està destinada a finançar parcialment els gastos en els quals els mutualistes hagen incorregut per l'adquisició, renovació i/o reparació de determinats productes ortoprotésicos com són: andadores, crosses amb tres o més partisques, órtesis cervicals, de mans, de braços, de genoll entre unes altres.

És necessari que per a eixos mateixos gastos en material ortoprotésico la Mutualitat General Judicial prèviament haja concedit l'ajuda corresponent de prestacions complementàries.

Poden sol·licitar esta ajuda els mutualistes titulars que estiguen en situació d'alta, i són destinataris d'estes ajudes tots els mutualistes (titulars i beneficiaris).

Esta ajuda és incompatible amb qualsevol altra dispensada o finançada amb fons públics, sempre que estiga destinada a la mateixa finalitat i existisca coincidència quant al subjecte i fet causant.

L'import de l'ajuda es fixarà en funció del nivell d'ingressos nets mensuals per persona, calculat conforme als criteris i en funció del barem establits en la Convocatòria.

 

NORMATIVA

Resolució de 4 de desembre de 2019 , (BOE Nº 304 de 19 de desembre de 2019) de la Mutualitat General Judicial, per la qual es convoquen ajudes dels Programes del Pla d'Atenció Soci-Sanitària per a 2020.

 

COM SE SOL·LICITA

Els mutualistes han de sol·licitar esta prestació a través de la seu electrònica de la Mutualitat General Judicial. També poden sol·licitar-la de forma presencial segons el que indica l'apartat "Presencial" de la fitxa d'accés a la sol·licitud en la seu electrònica.

Més informació i accés a la sol·licitud (seu electrònica)

 

UNA ALTRA INFORMACIÓ RELACIONADA

veure: Prestacions complementàries: productes ortoprotésicos