Devolució de despeses en material ortoprotésico

Aquesta ajuda està destinada a finançar parcialment les despeses en els quals els mutualistes hagin incorregut per l'adquisició, renovació i/o reparació de determinats productes ortoprotésicos com són: andadores, crosses amb tres o més parteixis, órtesis cervicals, de mans, de braços, de genoll entre unes altres.

És necessari que per a aquestes mateixes despeses en material ortoprotésico la Mutualitat General Judicial prèviament hagi concedit l'ajuda corresponent de prestacions complementàries.

Poden sol·licitar aquesta ajuda els mutualistes titulars que estiguin en situació d'alta, i són destinataris d'aquestes ajudes tots els mutualistes (titulars i beneficiaris).

Aquesta ajuda és incompatible amb qualsevol altra dispensada o finançada amb fons públics, sempre que estigui destinada a la mateixa finalitat i existeixi coincidència quant al subjecte i fet causant.

L'import de l'ajuda es fixarà en funció del nivell d'ingressos nets mensuals per persona, calculat conforme als criteris i en funció del barem establerts en la Convocatòria.

 

NORMATIVA

Resolució de 4 de desembre de 2019 , (BOE Nº 304 de 19 de desembre de 2019) de la Mutualitat General Judicial, per la qual es convoquen ajudes dels Programes del Pla d'Atenció Soci-Sanitària per 2020.

 

COM SE SOL·LICITA

Els mutualistes han de sol·licitar aquesta prestació a través de la seu electrònica de la Mutualitat General Judicial. També poden sol·licitar-la de forma presencial segons el que indica l'apartat "Presencial" de la fitxa d'accés a la sol·licitud a la seu electrònica.

Més informació i accés a la sol·licitud (seu electrònica)

 

UNA ALTRA INFORMACIÓ RELACIONADA

veure: Prestacions complementàries: productes ortoprotésicos