Axuda por estados de extrema necesidade

Datos do procedemento
Iniciación
Solicitude do interesado
Prazo
6 meses
Silencio
Estimatorio

Axuda económica que atende, ata onde alcance presupuestariamente, as circunstancias especiais e de extrema necesidade en que poidan atoparse os mutualistas.

Serán causantes destas axudas os mutualistas, os titulares non mutualistas, e os beneficiarios incluídos nos documentos de afiliación de ambos.

Poden solicitar esta axuda os mutualistas que se atopasen en situación de alta ao sobrevir o estado ou situación de necesidade e que manteñan dita condición no momento de solicitar a axuda.

Estas axudas son incompatibles con calquera outras percibidas doutros organismos públicos ou privados, sempre que estean destinadas á mesma finalidade e exista identidade de suxeito e de feito causante.

 

COMO SE SOLICITA

Os mutualistas deben solicitar esta prestación a través da sede electrónica da Mutualidade Xeral Xudicial. Tamén poden solicitala de forma presencial segundo o que indica o apartado "Presencial" da ficha de acceso á solicitude na sede electrónica.

Acceso á solicitude na sede electrónica