Ajuda per estats d'extrema necessitat

Dades del procediment
Iniciació
Sol·licitud de l'interessat
Termini
6 mesos
Silenci
Estimatori

Ajuda econòmica que atén, fins a on aconseguisca pressupostàriament, les circumstàncies especials i d'extrema necessitat en què puguen trobar-se els mutualistes.

Seran causants d'estes ajudes els mutualistes, els titulars no mutualistes, i els beneficiaris inclosos en els documents d'afiliació de tots dos.

Poden sol·licitar esta ajuda els mutualistes que es trobaren en situació d'alta en sobrevindre l'estat o situació de necessitat i que mantinguen aquesta condició en el moment de sol·licitar l'ajuda.

Estes ajudes són incompatibles amb qualssevol altres percebudes d'altres organismes públics o privats, sempre que estiguen destinades a la mateixa finalitat i existisca identitat de subjecte i de fet causant.

 

COM SE SOL·LICITA

Els mutualistes han de sol·licitar esta prestació a través de la seu electrònica de la Mutualitat General Judicial. També poden sol·licitar-la de forma presencial segons el que indica l'apartat "Presencial" de la fitxa d'accés a la sol·licitud en la seu electrònica.

Accés a la sol·licitud en la seu electrònica