Ajuda per a despeses de sepeli

Dades del procediment
Iniciació
Sol·licitud de l'interessat
Termini
6 mesos
Silenci
Estimatori

Entre les “prestacions socials” previstes en l'article 10.1,i) del Reial decret Llei 16/1978 (actualment recollides en l'article 12.1, i) del Text Refós aprovat per Reial decret Legislatiu 3/2000) i implantades pel Reial decret 4097/1982, la Mutualitat General Judicial té establerta la Prestació Social d'Ajuda per a Despeses de Sepeli.

La prestació està regulada per l'article 104 del Reglament del Mutualisme Judicial, aprovat per Reial decret 1026/2011, de 15 de juliol. BOE de 4/8/2011).

Aquesta ajuda es concedeix en els casos de defunció de mutualistes, titulars no mutualistes i beneficiaris inclosos en el Document d'Afiliació de tots dos, sempre que es trobin en situació d'alta al moment del fet causant, sent perceptors de la mateixa:

 1. En el supòsit de defunció del mutualista (titular per dret propi), les següents persones, segons l'ordre de preferència excloent que s'indica:

   

  1º) el cònjuge vidu no separat judicialment;

  2º) Els fills que estiguessin inclosos com a beneficiaris en el seu Document d'Afiliació; en aquest cas la sol·licitud haurà de formular-se pel fill de major edat, entenent-se que ho fa en nom de tots; i

  3º) la persona que acrediti haver abonat les despeses de sepeli, mitjançant factura original.

 2. Si el mort és un titular no mutualista (titular per dret derivat): la persona que acrediti haver abonat les despeses de sepeli mitjançant factura original.
 3. En el cas de la defunció d'un beneficiari, el titular del Document d'Afiliació en el qual aquell figuri inclòs.

A la vista de les disponibilitats pressupostàries de l'exercici 2013, es fixen les següents quanties:

a) En el supòsit de la defunció del mutualista: 250 euros.

No obstant això, si l'Ajuda correspon a la persona que s'hagi fet càrrec de les despeses de sepeli, la quantia a concedir serà l'import de la factura amb el límit de 250 euros.

b) En el supòsit de la defunció del titular no mutualista o beneficiari: 150 euros.

No obstant això, si l'Ajuda correspon a la persona que s'hagi fet càrrec de les despeses de sepeli, la quantia a concedir serà l'import de la factura amb el límit de 150 euros.