Erretiro laguntza

Zerbitzu hau gomendatu
Prozedura (datuak
Hasiera
Interesatuak eskatu zuten
Epea
6 hilabete
Isilik
Baiestekoa

Gizarte prestazioa JUBILACIÓN LAGUNTZA es una prestación de pago único, correspondiente al grupo de “prestaciones sociales”, actualmente recogidas en el artículo 12.1,e del TR de las disposiciones legales vigentes sobre Régimen Especial de Seguridad Social del Personal al servicio de la Administración de Justicia (aprobado por R.D. Legislativo 3/2000) y anteriormente previstas en el artículo 10.1,e) del R.D. Ley 16/1978 (creador de la Mutualidad General Judicial).

103. Artikuluan araututa dagoen prestazioa (irudian, Erretiroa Hartu) Epailearen Arautegi Dute (alegia, 1026/2011 errege dekretuak, uztailaren 15ekoa. 2011/4/8 BOE), eta bertan jasotzen Ez diren eta, adinagatik nahitaez igarota erretiratzen mutualisten nahiz igarota erretiratzen diren zerbitzurako ezintasun iraunkorra dutenek, jo al nahitaezko jubilazio-adina betetzeko data. azken xedapenetako hirugarrenean Xedatutakoaren arabera (araudi hori onartzen duen Errege Dekretua, hurrengo egunean indarrean al Du aldizkari ofizialean argitaratu zuten Egoera.
 

Onuradunak

Tendrán derecho al percibo del Subsidio de Jubilación los funcionarios que, estando en situación de activo, servicios especiales o excedencia voluntaria por cuidado de familiares o por razón de violencia de género y ostentando la condición de mutualista de la Mutualidad General Judicial, se jubilen:

a) behar adina izango dela.

b) Por incapacidad, al llegar a la fecha de cumplimiento de la edad de jubilación forzosa.
 

Laguntzaren edukia

La Ayuda consiste en el pago, por una sola vez, del doble del importe íntegro de una mensualidad ordinaria de las retribuciones básicas que figuren en la última nómina que se haya percibido en activo.

Eskaera aurkezteko epea

a) erretiro adina ezinbesteko kasuan, sei hilabete, eguerdiko hasita hurrengo irudian, jubilazio honetarako ezarritako data baino.
b) erretiro hori, kasuan zerbitzurako ezintasun iraunkorra: sei hilabete, hurrengo irudian, eguerdiko hasita, erretiroa hartzeko adina betetzen den egunetik izango duen adina funtzionario kidegoan edo eskalan alegia.
 

(Eskuineko iraungitzea

Transcurrido el plazo de seis meses indicado en el apartado anterior se producirá la caducidad del derecho.