Subsidi de jubilació forçosa

Dades del procediment
Iniciació
Sol·licitud de l'interessat
Termini
5 anys
Silenci
Estimatori

La Prestació social de SUBSIDI DE JUBILACIÓ FORÇOSA és una prestació de pagament únic, corresponent al grup de “prestacions socials”, actualment arreplegades en l'article 12.1,i del TR de les disposicions legals vigents sobre Règim Especial de Seguretat Social del Personal al servici de l'Administració de Justícia (aprovat per RD Legislatiu 3/2000) i anteriorment previstes en l'article 10.1,i) del RD Llei 16/1978 (creador de la Mutualitat General Judicial).

La prestació està regulada per l'article 103 (Assistència al Jubilat) del Reglament del Mutualisme Judicial, aprovat per Reial decret 1026/2011, de 15 de juliol. BOE de 4/8/2011), sent beneficiaris de la mateixa únicament els mutualistes que es jubilen amb caràcter forçós per raó d'edat, així com els que es jubilen per incapacitat permanent per al servici, en arribar a la data de compliment de l'edat de jubilació forçosa. D'acord amb el previst en la Disposició final tercera del Reial decret pel qual s'aprova el citat Reglament, este va entrar en vigor l'endemà al de la seua publicació el Butlletí Oficial de l'Estat.
 

Beneficiaris

Tindran dret al percebo del Subsidi de Jubilació els funcionaris que, estant en situació d'actiu, servicis especials o excedència voluntària per cura de familiars o per raó de violència de gènere i ostentant la condició de mutualista de la Mutualitat General Judicial, es jubilen:

a) Amb caràcter forçós per raó d'edat.

b) Per incapacitat, en arribar a la data de compliment de l'edat de jubilació forçosa.
 

Contingut de l'ajuda

L'Ajuda consistix en el pagament, per una sola vegada, del doble de l'import íntegre d'una mensualitat ordinària de les retribucions bàsiques que figuren en l'última nòmina que s'haja percebut en actiu.

Termini de presentació de la sol·licitud

a) En el cas de jubilats forçosos per edat: cinc anys, explicats a partir de l'endemà al de la data fixada per a aquesta jubilació. 
b) En el cas de jubilats per incapacitat permanent per al servici: cinc anys, explicats a partir de l'endemà al de la data de compliment de l'edat fixada per a la jubilació forçosa per edat en el Cos o Escala de pertinença del funcionari.
 

Caducitat del dret

Transcorregut el termini de cinc anys indicat en l'apartat anterior es produirà la caducitat del dret.