Gizarte-osasuneko Arreta plana urteko Programa

Zerbitzu hau gomendatu
Prozedura (datuak
Hasiera
Interesatuak eskatu zuten
Epea
6 hilabete
Isilik
Baiestekoa

Ayudas económicas para atender las necesidades de personas mayores, personas con discapacidad y drogodependientes y ayudas derivadas de la aportación económica en determinados productos ortoprotésicos.

Xedea

Conceder ayudas económicas que atenderán situaciones de necesidad que afecten a los mutualistas en las siguientes circunstancias:

 • Adineko pertsonak:
 • Pertsona ezgaituak.
 • Droga-mendekotasuna duten pertsonak.
 • Ekarpen ekonomikoaren ondoriozko zenbait produktu ortoprotésicos laguntza.

Baldintza orokorrak

 • Ser mutualista o beneficiario en alta de la Mutualidad General Judicial en el momento del hecho causante, que debe producirse en el ejercicio presupuestario correspondiente.
 • Referirse a situaciones producidas y gastos generados desde el 1 de enero del año del ejercicio presupuestario correspondiente.
 • Bateraezintasun auzitan sartuta ez egotea.

Dokumentazio orokorra

 • Solicitud en modelo normalizado, que se puede descargar de la página web de esta Mutualidad, u obtenerse en los Servicios Centrales o en las Delegaciones Provinciales.
 • Familia unitatearen urteko ERRENTA aitorpenaren kopia edo fotokopia (azken ekitaldiko, Aitorpen Osagarriak egin bada ere.
 • Aitortu behar ez bada, zerga administrazioak ziurtagiri horretan sarrera Emango dieten egozpenen eta ziurtagiria jasota.
 • Helbidea eta egoitza ziurtagiria (famili unitateko kide.

De conformidad con lo establecido en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, MUGEJU recabara electrónicamente esta información la información relativa al IRPF a través de la AEAT, salvo que el mutualista manifieste su oposición expresa que en tal caso la deberá aportar.

Berariazko dokumentazioa

A) adineko pertsonak artatzeko Programa:

 • Certificación o fotocopia compulsada del organismo de la Comunidad Autónoma competente en la materia, acreditativa del grado de discapacidad.
 • Hala badagokio, erantzukizunezko adierazpena edo pentsioak ordaintzeko azken ekitaldiko pfezaren 2002ko salbuetsitako edo zergapetu gabeko prestazioak.

De conformidad con lo establecido en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, MUGEJU recabara electrónicamente esta información la información relativa al grado de discapacidad, salvo que el mutualista manifieste su oposición expresa que en tal caso la deberá aportar.

B) pertsona ezinduei laguntzeko Programa:

 • Certificación o fotocopia compulsada del organismo de la Comunidad Autónoma competente en la materia, acreditativa del grado de discapacidad.
 • Hala, espezialistak egindako txosten eguneratua arduraduna (laguntza eta tratamendua dela adierazten duen arte.
 • Kasu bakoitzean, ematen den urteko aurrekontuak zentruak edo profesionalak egiten dituzten enpresak edo tratamenduaren oztopo arkitektonikoak kentzea.
 • Urteko gastuen jatorrizko fakturak.
 • Hala badagokio, erantzukizunezko adierazpena edo pentsioak ordaintzeko azken ekitaldiko pfezaren 2002ko salbuetsitako edo zergapetu gabeko prestazioak.

Legearen 28.2 artikuluan ezarritakoaren arabera jaso 39/urriaren 1eko (herri administrazioen Jardunbideari, MUGEJU recabara informazio hori ezintasun maila informazioa elektronikoki irudian, salbu, kasu horretan ere, mutualistak adierazten duen azterketa aurkeztu beharko du.

C) drogazaleei laguntzeko Programa:

 • (Beste espezialista (lehenengo saria).
 • Jatorrizko fakturak.
 • Hala badagokio, erantzukizunezko adierazpena edo pentsioak ordaintzeko azken ekitaldiko pfezaren 2002ko salbuetsitako edo zergapetu gabeko prestazioak.

D) produktu batzuetan egindako ekarpen ekonomikoa ortoprotésicos laguntza-programa.

 • Diru laguntza jaso aurretik, diru ekarpena (kimika lotutako produktu batek mutualista.
 • Informazio gehiago esteka .

Aurkezteko epea

 • Aurtengo abenduaren 31ra arte.

Errekurtsoa ebaztea.

 • Hasiera: interesatuak eskaera egin zuten.
 • Aginpidea duen ebazpena, Mutualitate Orokor Judizialak Gerentzia.
 • Ebazteko epea: 6 hilabete.
 • Administrazio-isiltasunak eragin zuten:...
 • Errekurtsoa: arrunta aurkez justizia ministroa.

Informazio osagarria

Abenduaren 4ko ebazpena 2019 , Mutualitate Orokor Judizialak, laguntzak emateko deialdia egiten duena (Gizarte Arretarako programak plana 2020rako.

Solicitud de ayudas del Programa de Atención a personas con discapacidad

Laguntza eskabidea (drogazaleei laguntzeko Programa

Adinekoen arretako programan (laguntza eskaera

Solicitud de ayuda derivada de la aportación económica en determinados productos ortoprotésicos