El Fons Especial de Mugeju

La Disposició Addicional Vintena primera de la Llei 50/1984, de Pressupostos Generals de l'Estat per a 1985, va possibilitar la constitució del Fons Especial de Mugeju i la consegüent integració en el mateix de les Mutualitats de Funcionaris de l'Administració de Justícia.

Segons les previsions contingudes en aquest precepte, per Acords del Consell de Ministres de 10 d'abril de 1987, de 3 de febrer de 1989 i de 27 de març de 1992, es va portar a efecte, respectivament, la integració en el Fons Especial de MUGEJU de la Mutualitat Benèfica de Funcionaris de Justícia Municipal, de la de Previsió de Funcionaris de l'Administració de Justícia i de la Benèfica d'Auxiliars de l'Administració de Justícia.

D'acord amb les citades normes d'integració:

 • Únicament es van incorporar al Fons Especial els col·lectius existents en les referides entitats mutuales al 31 de desembre de 1984. En conseqüència no es poden produir altes de nous socis mutualistes amb posterioritat a la indicada data.
 • Als socis mutualistes i beneficiaris de les antigues Mutualitats de Funcionaris de l'Administració de Justícia se'ls garantix a través del Fons Especial els drets a les prestacions que s'especifiquen en els Acords d'Integració i en els termes i quanties en ells fixats.
 • D'acord amb les citades normes, les prestacions de pagament únic es reconeixen en la quantia vigent en 31 de desembre de 1984.
 • Les pensions  es reconeixen inicialment en les quanties vigents en 31 de desembre de 1984, reduint-se en els cinc exercicis següents i per parts iguals en un 20%, fins a aconseguir en l'últim d'ells, les quanties vigents en 31 de desembre de 1973, que són les garantides finalment per l'Estat.

La permanència en el Fons Especial i el manteniment del dret a les prestacions és voluntària, contemplant-se en conseqüència,  en els Acords d'Integració en el Fons Especial, que “Els mutualistes podran donar-se de baixa en el Fons Especial, en qualsevol moment, amb pèrdua de beneficis anteriorment reconeguts i sense dret a devolució de quotes”.

Així mateix, els Reglaments d'estes Mutualitats contemplen la pèrdua de la condició de mutualista per impagament de quotes, tenint la baixa per tal motive els mateixos efectes que la voluntària.

A partir de la integració, MUGEJU reconeix les prestacions causades pels afiliats a les referides Mutualitats, que poden ser diferents quant a la quantia i requisits per a cada Mutualitat, però totes arrepleguen en els seus Reglaments pensions de jubilació, de viudetat i orfandat, auxilis per defunció i beques d'estudis per a orfes. En les prestacions de les referides Mutualitats cal distingir les de pagament únic i les de pagament periòdic o pensions.

Normativa bàsica

 • Disposició Addicional Vintena primera de la Llei 50/1984 de Pressupostos Generals de l'estat per a 1.985 que preveu la constitució deFondo Especial de Mugeju, en el qual podran integrar-se les Mutualitats de funcionaris de l'Administració de Justícia.
 • Disposició Addicional Tercera del Text Refós de les disposicions legals vigents sobre el Règim Especial de Seguretat Social del personal al servici de l'Administració de Justícia, aprovat per Reial decret Legislatiu 3/2000.
 • Orde de 30 de maig de 1987, per la qual es disposa la publicació de el  Acord del Consell de Ministres de 10 d'abril de 1987, pel qual s'integra la Mutualitat Benèfica de Funcionaris de Justícia Municipal en el Fons Especial de la Mutualitat General Judicial. (BOE 13/06/1.987).
 • Orde de 10 d'abril de 1989, per la qual es disposa la publicació de l'Acord del Consell de Ministres de 3 de febrer de 1989, pel qual s'integra la Mutualitat de Previsió de Funcionaris de l'Administració de Justícia en el Fons Especial de la Mutualitat General Judicial. (BOE 17/04/1.989).
 • Orde de 18 de maig de 1992 per la qual es disposa la publicació de l'Acord del Consell de Ministres de 27 de  març de 1992 pel qual s'integra la Mutualitat Benèfica d'Auxiliars de l'Administració de Justícia en el Fons Especial de la Mutualitat General Judicial. (BOE 08/06/1.992).
 • Reglament de la Mutualitat Benèfica de Funcionaris de la Justícia Municipal, aprovat per Orde de 6 de maig de 1969.
 • Reglament de la Mutualitat Benèfica d'Auxiliars de l'Administració de Justícia, aprovat per Orde de 24 d'abril de 1974.
 • Reglament de la Mutualitat de Previsió de Funcionaris de l'Administració de Justícia (aprovat per Decret de 1776/1971, d'1 de juliol).

Gestió i tramitació

 • Formulari de sol·licitud. Les sol·licituds de prestacions del Fons Especial de la Mutualitat General Judicial han d'efectuar-se emplenat el model d'imprés previst per a cadascuna d'elles. Amb aquestes sol·licituds ha d'acompanyar-se la documentació preceptiva que en aquests formularis s'indica.
  Els citats impresos poden obtindre's en els Servicis Centrals i en les Delegacions Provincials de la Mutualitat, així com descarregar-se de la pàgina Web de Mugeju.
   
 • Termini de presentació. Conforme al previst en els Reglaments de les Mutualitats Integrades:
  • El dret a sol·licitar l'Auxili per defunció prescriurà als cinc anys del fet causant del mateix en les Mutualitats de Previsió i de Justícia Municipal, i a l'any en la d'Auxiliars.
  • El  dret a sol·licitar les pensions prescriurà en el termini de cinc anys, a partir del fet causant de les mateixes, en les Mutualitats de Justícia Municipal i d'Auxiliars, si bé s'atorgaran sense efecte retroactiu quan s'hagen sol·licitat transcorregut un any a partir del fet que les motive. No existix termini de prescripció per a sol·licitar les pensions de la Mutualitat de Previsió, si bé es concediran sense efecte retroactiu, si la petició es formula després de transcorregut un any a partir del fet causant de les mateixes.