Pensións de viuvez e orfandade (Fondo Especial)

Causantes e beneficiarios

A pensión de viuvez cáusana a favor do cónxuxe sobrevivente quen ostenten a condición de afiliado/mutualista do Fondo Especial de MUGEJU no momento do feito causante (o falecemento), implicando iso cotizar ininterrompidamente ata a data da súa xubilación ou ata a do seu falecemento, no suposto de producirse este en situación de activo.

Os Regulamentos das Mutualidades Integradas contemplan as pensións de viuvez/orfandade como unha cadea sucesora: o mutualista, ao falecer,  causa a favor do cónxuxe sobrevivente pensión de viuvez, accedendo os orfos á este pensión tras a morte deste último (a pensión de viuvez distribúese entre aqueles).

Obviamente, os orfos acceden directamente á pensión tras a morte do mutualista cando este faleza sen deixar cónxuxe.

Na Mutualidade de Previsión son beneficiarios os fillos menores de vinte e cinco anos, así como os maiores da este idade incapacitados para o traballo e con ingresos inferiores ao salario mínimo interprofesional. Nas Mutualidades de Xustiza Municipal e de Auxiliares o son os menores de dezaoito anos na primeira e de vinte e un na segunda, os incapacitados para o traballo, e os maiores das referidas idades (solteiros ou viúvos) con ingresos inferiores ao salario mínimo interprofesional.

 

Natureza xurídica

Do mesmo xeito que as pensións de xubilación, teñen a natureza de públicas, estando por iso suxeitas ás normas sobre límites de percepción e concorrencia aplicable a tales pensións.

Se un pensionista percibe por outro sistema público (Clases Pasivas, Seguridade Social, etc.) pensión ou pensións que alcanzan o límite máximo de percepción que anualmente se fixa na Lei de Orzamentos Xerais do Estado, a pensión que lle puidese corresponder no Fondo Especial recoñeceráselle, pero, por efecto da limitación, non lle será aboada.

 

Contías

Os importes destas pensións veñen fixados nos mesmos termos que as de xubilación (por Corpos/Escalas nas Mutualidades de Previsión e Xustiza Municipal; e por Corpos e anos de cotización na de Auxiliares).

Mutualidade de Previsión:

Os importes íntegros mensuais (14 pagas anuais) oscilan, na Mutualidade de Previsión, entre os 122,35 euros (contía inicial) e 57,10 euros (contía final), para os Corpos Superiores, e os 81,56 euros (contía inicial) e 30,05 euros (contía final), para os da categoría inferior.

Nesta Mutualidade a pensión de orfandade (importe da pensión de viuvez distribuída entre os orfos absolutos que reúnan os requisitos previstos reglamentariamente) extínguese ao cumprir o beneficiario os 25 anos de idade. No entanto, o seu Regulamento prevé a concesión dunha pensión de orfandade aos maiores da este idade, incapacitados para o traballo e carentes de medios económicos (ingresos inferiores ao salario mínimo interprofesional) nas contías de 57,10 (pensión inicial) e 18, 03 euros (pensión final).

Mutualidade de Xustiza Municipal:

Na Mutualidade de Xustiza Municipal, a contía integra mensual da pensión está fixada en función do Grupo (Grupo 1º: Maxistrados, Xuíces, Fiscais e Secretarios; Grupo 2º: Secretarios de Xulgados de Paz, Oficiais, Auxiliares e Axentes) nel que se inclúa o mutualista, sendo de 36,06 euros (contía inicial) e 12,02 (contía final), para o Grupo 1º, e de 30,05 (contía inicial) e 9,02 (contía final), para o Grupo 2º.

Mutualidade de Auxiliares:

Na Mutualidade de Auxiliares, as táboas de pensións (unha por cada Corpo integrado na mesma: Médicos Forenses, Oficiais, Auxiliares e Axentes) teñen fixados os importes das mesmas (contías iniciais) en función da pensión basee correspondente a cada Corpo e dos anos completos de cotización (a contía inicial da pensión é a resultante de incrementar a pensión basee nun 2 por cento da mesma, sendo o incremento mínimo do 20 por cento, aplicable aos mutualistas con menos de 10 anos de cotización).

As pensións iniciais oscilan entre as contías mínimas de 75,66,  72,33, 69,55, e 61,21 euros mensuais, para os Corpos de Médicos Forenses, Oficiais, Auxiliares e Axentes, respectivamente, e os 119,80, 114,52, 110,12 e 96,91 euros mensuais, para os mesmos Corpos no suposto de 45 anos de cotización.

Nesta Mutualidade as contías finais das pensións (aplicables, tras o proceso de redución previsto nos Acordos de Integración, a partir do quinto ano posterior ao da data de arranque) son do mesmo importe para as viúvas dos mutualistas de todos os Corpos (25,84).

 

Recoñecemento e pago (aplicación das normas sobre límite de percepción e concorrencia de pensións públicas)

A liña de actuación de Mugeju é a seguinte:

  1. Recoñecemento do dereito á pensión do Fondo Especial, pero sen abono da mesma, cando o importe das outras públicas declaradas polo interesado e que xa venia percibindo, ou vaia a percibir, supere o limite máximo de percepción de pensións públicas que figure na Lei de Orzamentos do ano que corresponda.

  2. Recoñecemento do dereito e pago diminuído da pensión, cando o importe das outras pensións non chega ao limite máximo de percepción, pero ao sumar a que lle corresponde no Fondo Especial se se supera o citado limite.

  3. Recoñecemento do dereito á pensión e pago íntegro da mesma, cando a suma de todas as pensións públicas, incluída a do Fondo Especial, non chega a superar o limite máximo de percepción.

 

COMO SE SOLICITAN

Estas pensións deben solicitarse a través da sede electrónica da Mutualidade Xeral Xudicial. Tamén se poden solicitar de forma presencial segundo o que indica o apartado "Presencial" da ficha de acceso á solicitude na sede electrónica.

Máis información e acceso á solicitude de pensión de viuvez (sede electrónica)

Máis información e acceso á solicitude de pensión de orfandade (sede electrónica)

 

OUTRA INFORMACIÓN RELACIONADA

ver: Información sobre a defunción