Pensión de xubilación (Fondo Especial)

Causantes e beneficiarios

Para causar dereito á pensión é preciso ostentar a condición de mutualista dalgunha do tres Mutualidades integradas no Fondo Especial de MUGEJU no momento do feito causante, o que implica cotizar ininterrompidamente ata a data de xubilación.

  • Mutualistas xubilados forzosos por idade ou incapacidade: Recoñéceselles a pensión a partir do mes seguinte ao da xubilación.

  • Mutualistas xubilados voluntarios (funcionarios con 30 ou máis anos de servizos e, polo menos, 60 de idade, segundo o artigo 28.1 b) do Texto Refundido da Lei de Clases Pasivas), cuxa idade de xubilación forzosa está fixada nos 65 anos: Recoñéceselles a pensión con efectos do mes seguinte ao da xubilación.

  • Mutualistas xubilados voluntarios (funcionarios con 30 ou mais anos de servizos e, polo menos, 60 de idade, segundo o artigo 28.1 b) do Texto Refundido da Lei de Clases Pasivas) pertencentes a Corpos cuxa idade de xubilación forzosa esta fixada aos 70 anos (Maxistrados, Xuíces, Fiscais e Secretarios): Para este grupo aplícase nos propios termos en que aparecen redactados os artigos 42 e 19 dos Regulamentos das Mutualidades de Previsión e Xustiza Municipal, respectivamente, a teor dos cales o xubilado voluntario non entrará no goce da pensión ata que cumpra a idade sinalada para a xubilación forzosa, salvo que, ao producirse aquela, tivese 40 ou máis anos de servizos e, polo menos, 65 de idade. (Criterio do Servizo Xurídico do Estado en Informe interesado para o efecto).

 

Natureza xurídica

As pensións do Fondo Especial teñen o carácter de públicas e, por tanto están suxeitas ás normas sobre límite de percepción e concorrencia aplicables a tales pensións.

Se un pensionista percibe por outro sistema público (Clases Pasivas, Seguridade Social, etc.) pensión ou pensións que alcanzan o límite máximo de percepción que anualmente se fixa na Lei de Orzamentos Xerais do Estado, a pensión que lle puidese corresponder no Fondo Especial recoñeceráselle, pero, por efecto da limitación, non lle será aboada.

 

Contías

Os importes das pensións están fixadas por Corpos / Escalas nas Mutualidades de Previsión e Xustiza Municipal; e por Corpos e anos de cotización a de Auxiliares.

Mutualidade de Previsión:

Na Mutualidade de Previsión, os importes íntegros mensuais (14 pagas anuais) oscilan entre os 220,23 euros (contía inicial) e 114,19 euros (contía final), para os Corpos Superiores, e os 130,50 euros (contía inicial) e 60,10 euros (contía final), para os da categoría inferior.

Mutualidade de Xustiza Municipal:

Na Mutualidade de Xustiza Municipal, a contía integra mensual da pensión está fixada en función do Grupo (Grupo 1º: Maxistrados, Xuíces, Fiscais e Secretarios; Grupo 2º: Secretarios de Xulgados de Paz, Oficiais, Auxiliares e Axentes) no que se inclúa o mutualista, sendo de 66,11 euros (contía inicial) e 36,06 (contía final), para o Grupo 1º, e de 54,09 (contía inicial) e 25,24 (contía final), para o Grupo 2º.

Mutualidade de Auxiliares:

Na Mutualidade de Auxiliares, as táboas de pensións (unha por cada Corpo integrado na mesma: Médicos Forenses, Oficiais, Auxiliares e Axentes) teñen fixados os importes das mesmas (contías iniciais) en función da pensión basee correspondente a cada Corpo e dos anos completos de cotización (a contía inicial da pensión é a resultante de incrementar a pensión basee nun 2 por cento da mesma por cada ano de cotización, sendo o incremento mínimo do 20 por cento (aplicable aos mutualistas con menos de 10 anos de cotización).

As pensións iniciais oscilan entre as contías mínimas de 120,54, 106,64, 95,04, e 83,45 euros mensuais, para os Corpos de Médicos Forenses, Oficiais, Auxiliares e Axentes, respectivamente, e os 190,86, 168,85, 150,48 e 132,13 euros mensuais, para os mesmos Corpos no suposto de 45 anos de cotización.

Nesta Mutualidade as contías finais das pensións (aplicables, tras o proceso de redución previsto nos Acordos de Integración, a partir do quinto ano posterior ao da data de arranque) son do mesmo importe para os mutualistas de cada Corpo (37,56, 36,06, 32,45 e 30,05, para Médicos Forenses, Oficiais, Auxiliares e Axentes, respectivamente).

 

Recoñecemento e pago (aplicación das normas sobre límite de percepción e concorrencia de pensións públicas)

A liña de actuación de Mugeju é a seguinte:

  1. Recoñecemento do dereito á pensión do Fondo Especial, pero sen abono da mesma, cando o importe das outras públicas declaradas polo interesado e que xa venia percibindo, ou vaia a percibir, supere o limite máximo de percepción de pensións públicas que figure na Lei de Orzamentos do ano que corresponda.

  2. Recoñecemento do dereito e pago diminuído da pensión, cando o importe das outras pensións non chega ao limite máximo de percepción, pero ao sumar a que lle corresponde no Fondo Especial se se supera o citado limite.

  3. Recoñecemento do dereito á pensión e pago íntegro da mesma, cando a suma de todas as pensións públicas, incluída a do Fondo Especial, non chega a superar o limite máximo de percepción.

 

COMO SE SOLICITA

Esta prestación debe solicitarse a través da sede electrónica da Mutualidade Xeral Xudicial. Tamén se pode solicitar de forma presencial segundo o que indica o apartado "Presencial" da ficha de acceso á solicitude na sede electrónica.

Máis información e acceso á solicitude (sede electrónica)

 

OUTRA INFORMACIÓN RELACIONADA

ver: Información sobre a xubilación