Auxilio por defunción

Datos do procedemento
Iniciación
Solicitude do interesado
Prazo
6 meses
Silencio
Estimatorio

Causantes e beneficiarios

Para causar dereito á prestación de pago único “Auxilio por Defunción” é preciso ostentar a condición de mutualista dalgunha das Mutualidades integradas no Fondo Especial de Mugeju no momento do feito causante (o falecemento), o que implica cotizar ininterrompidamente ata a data de xubilación (ou ata a de falecemento, no caso de producirse en activo).

Salvo nos supostos de rescate da prestación polo propio mutualista, previstos reglamentariamente, o Auxilio percíbeno os beneficiarios do mutualista ao seu falecemento.

Considéranse beneficiarios:

 1. O designado ou designados expresamente polo mutualista
 2. Se o mutualista non fixese expresa designación, consideraranse beneficiarios as persoas que a seguir se relacionan, segundo a seguinte orde de preferencia excluínte:
  1.  O cónxuxe viúvo non separado xudicialmente
  2. Os fillos e, só en concorrencia con eles, os fillos de fillos falecidos, conforme ás regras do Código Civil
  3. Os pais, se dependesen economicamente do mutualista falecido
  4. Os netos orfos e desamparados
 3. A falta de designación expresa e dos parentes aludidos, os Regulamentos do tres Mutualidades facultan á Xunta de Goberno (hoxe Xerente de Mugeju) para conceder ata a metade do Auxilio á persoa que sufragase os gastos de enterro e funeral do mutualista falecido

 

Contías

O auxilio por defunción está fixado nos seguintes importes:

A. Mutualidade de Previsión de Funcionarios da Administración de Xustiza = 6.010,12 euros
B. Mutualidade Benéfica de Funcionarios de Xustiza Municipal = 3.005,06 euros
C. Mutualidade Benéfica de Auxiliares da Administración de Xustiza = 4.207,08 euros
 

Rescate do Auxilio polo mutualista

Unicamente os afiliados ás Mutualidades de Previsión de Funcionarios da Administración de Xustiza e Benéfica de Auxiliares da Administración de Xustiza poden solicitar, unha vez xubilados e sempre que fosen solteiros ou viúvos sen fillos ou descendentes que deles dependan economicamente, o rescate do Auxilio por Defunción, sendo o seu importe:

A. Mutualidade de Previsión de Funcionarios da Administración de Xustiza = 4.507,59 euros (75% do Auxilio)
B. Mutualidade Benéfica de Auxiliares da Administración de Xustiza = 3.155,31 euros (75% do Auxilio)

O Regulamento da Mutualidade Benéfica de Funcionarios de Xustiza Municipal non contempla o rescate do Auxilio.

Co pago do rescate, a prestación Auxilio por defunción queda extinguida cando o mutualista pertenza á Mutualidade Benéfica de Auxiliares da Administración de Xustiza.

Se o mutualista falecido fóseo da de Previsión de Funcionarios da Administración de Xustiza e rescatase o Auxilio (75 % do mesmo), poderá concederse a quen sufragase os gastos de enterro e funeral a contía dos mesmos co límite do 25% do importe da prestación (1.502,53 euros).