Presentación de Solicitudes e Documentación a través da Sede Electrónica

A Mutualidade Xeral Xudicial (MUGEJU) veu incorporando, desde hai anos, a tramitación vía telemática das distintas prestacións.

Por iso, lémbrase aos mutualistas que poden presentar todas as solicitudes das prestacións económicas, sociais e complementarias, a través da sede electrónica de MUGEJU (https://sedemugeju.gob.es/) esta posibilidade, no caso do persoal funcionario en activo devén obrigatoria, segundo prevé a Lei 39/2015. Ás solicitudes deberá acompañarse a documentación correspondente en formato electrónico.

Á marxe de todo o anterior, debido ao peche temporal das instalacións da sede central da Mutualidade por problemas na edificación, o exercicio da actividade está a apoiarse, aínda máis do habitual, no uso das ferramentas informáticas. En tales circunstancias, a comunicación telemática resulta imprescindible para a prestación do servizo.

Grazas pola súa colaboración

Contido Relacionado por Etiquetas