Campaña de Vacinación Fronte á Covid-19

ACTUALIZACIÓN 03/03/2021:

Sobre a campaña de vacinación fronte á Covid-19, comunícase:

Que a Mutualidade Xeral Xudicial, está a traballar de forma coordinada e proactiva con MUFACE e ISFAS e xa facilitou ao Ministerio e ás Comunidades Autónomas correspondentes os datos actualizados necesarios dos mutualistas para levar a cabo a estratexia definida por cada unha delas para a vacinación.

O Sistema Público de Saúde de cada Comunidade Autónoma define a súa propia estratexia de vacinación e ritmo atendendo aos medios dispoñibles.

Na actualidade o Grupo de Traballo Técnico de Vacinación Covid-19, atópase determinando as posibles patoloxías susceptibles de vacinación preferente.

Hase de insistir, tal e como se anunciou o pasado mes de decembro, na necesidade de actualizar os datos na páxina web da Mutualidade, sendo de especial interese para a vacinación facilitar o contacto telefónico.

No entanto, recoméndase estar pendente da información actualizada a través da web: https://www.mugeju.es/ e a través da páxina do Ministerio de Sanidade https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludpublica/ccayes/alertasactual/ncov/vacunacovid19.htm

 

MUGEJU/07/01/2021

A administración de vacinas contra a  COVID 19 encádrase dentro das accións de prevención epidemiolóxica no ámbito dunha emerxencia internacional.

As vacinas son de adquisición centralizada,  de modo que son proporcionadas polo Ministerio de Sanidade e a súa administración corresponderá en todo caso aos recursos, centros e hospitais que decidan os Servizos Públicos de Saúde.

Nesta liña, o colectivo de mutualistas será vacinado polo Sistema Nacional de Saúde  de igual forma que o resto da poboación xeral. É dicir, a vacinación do colectivo de MUGEJU está garantida, tanto para os mutualistas e beneficiarios adscritos aos Servizos Públicos de Saúde das Comunidades Autónomas e ao INGESA, como para os adscritos a entidades de seguro libre.

ACTUACIÓNS DE MUGEJU

MUGEJU atópase traballando en coordinación co Ministerio de Sanidade e as respectivas autoridades sanitarias territoriais para garantir ao acceso do colectivo de mutualistas ás vacúas COVID en termos de equidade.

Como primeira medida, MUGEJU iniciou unha acción xeral de actualización dos datos identificativos dos mutualistas adscritos a compañías aseguradoras privadas con obxecto de facilitar a súa localización por parte da administración sanitaria, no momento da vacinación.

Para iso, nunha primeira fase,  os mutualistas que  non teñan actualizados os seus datos persoais (dirección, correo electrónico, número de teléfono) ou os dos seus beneficiarios deben proceder a modificar ou completar os mesmos, accedendo para iso á sede electrónica de MUGEJU na seguinte ligazón: https://sedemugeju.gob.es/datos-persoais

PRIMEIRA FASE DO PROCESO DE VACINACIÓN

O plan de vacinación fronte á COVID 19 terá tres etapas, iniciándose a  primeira delas que afecta as persoas máis vulnerables e ao persoal sanitario, segundo os seguintes grupos:

  1. Residentes e persoal sanitario e sociosanitario que traballa en residencias de persoas maiores e de atención a grandes dependentes.
  2. Persoal de primeira liña no ámbito sanitario e sociosanitario.
  3. Outro persoal sanitario e sociosanitario.
  4. Persoas consideradas como grandes dependentes (grao III de dependencia, é dicir, con necesidade de intensas medidas de apoio) que non estean actualmente institucionalizadas.

As primeiras doses dispoñibles utilizaranse para vacinar ao grupo 1 e 2 nesa orde e, tras completar estes grupos e na medida que haxa máis dispoñibilidade de dose, vacinarase aos grupos 3 e 4.

Os mutualistas incluídos nestes primeiros grupos serán vacinados nunha do catro fases segundo correspóndalles, sendo citados para iso polos respectivos Servizos Públicos de Saúde. 

Pode consultar a ligazón do Ministerio de Sanidade sobre a estratexia de vacinación COVID en España: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludpublica/ccayes/alertasactual/ncov/vacunacovid19.htm

Etiquetas