Publicación no BOE modificacións das prestacións complementarias e ortoprotésicas

Recomendar estas noticias

Os días 18 e 19 de decembro publicáronse no Boletín Oficial do Estado tres Resolucións da Xerencia da Mutualidade Xeral Xudicial, de relevancia para o noso colectivo.

Aínda que referidas a distintas prestacións e axudas, todas elas gardan certa relación entre si polo que a continuación dirase. Trátase das seguintes:

Resolución de 4 de decembro de 2019, pola que se actualiza a regulación das prestacións complementarias (dentarias, oftalmológicas e outras), e xeneralízase a súa tramitación en formato electrónico (BOE 18/12/2019)

Unificando toda a normativa de MUGEJU que ata agora viña rexendo estas prestacións, reordénanse e adaptan a tramitación para a concesión destas axudas co propósito de cumprir coas previsións legais dirixidas a introducir a tramitación electrónica no noso quefacer como organismo público e para, simultaneamente impulsar e promover o uso xeneralizado das novas tecnoloxías entre o noso colectivo.

Neste sentido, a Resolución establece que, a partir do 1 de xaneiro de 2020, as solicitudes das prestacións complementarias ás que afecta, haberanse de presentar a través da sede electrónica de MUGEJU (https://sedemugeju.gob.es/), acompañando en formato electrónico a documentación esixida para cada caso. No entanto, considerouse razoable que, polo menos nos primeiros estadios desta transformación procedimental, as e os mutualistas poidan presentar as súas solicitudes ante os Servizos Centrais ou as Delegacións Provinciais de MUGEJU en formato papel exclusivamente durante os meses de xaneiro, abril, xullo e outubro de cada ano natural.

Resolución de 4 de decembro de 2019, pola que se adapta a prestación de produtos ortoprotésicos de dispensación ambulatoria integrantes da Carteira de Servizos Comúns de de o Sistema Nacional de Saúde (BOE 18/12/2019) 

O seu obxectivo é traspor á normativa de MUGEJU as disposicións contidas en dúas Ordes do Ministerio de Sanidade que modifican parcialmente, actualizándoo, o catálogo común de prestación ortoportésica, definindo os tipos de produtos que contén e os seus respectivos importes máximos de financiamento, o que leva, por unha banda, a obrigada adaptación do procedemento para a obtención desta prestación, e por outro, a achega polos mutualistas dunha parte do custo dalgúns dos este produtos, como vén sucedendo desde hai anos cos usuarios do Réxime Xeral da Seguridade Social, e que a partir do ano próximo afectará a todo o colectivo integrante do Mutualismo Administrativo, MUGEJU, MUFACE e ISFAS.

Precisamente para paliar o mínimo impacto que esta última medida puidese ter no noso colectivo previuse a inclusión no Programa do Plan de Atención Socio-Sanitaria para 2020 dunha axuda nos termos que a continuación se dirá.

Resolución de 4 de decembro de 2019, pola que se convocan as axudas do Programa do Plan de Atención Socio-sanitaria para o ano 2020 (BOE 19/12/2019)

Como se acaba de anticipar, a principal novidade consiste en incorporar ás axudas tradicionalmente existentes por este concepto, unha nova exposta para minimizar as consecuencias derivadas do obrigado establecemento da achega do usuario para a adquisición dalgúns dos produtos ortoprotésicos incluídos, a partir do 1 de xaneiro de 2020, no noso Catálogo.

Así mesmo, e como reseñable novidade procedimental, é preciso destacar que para o próximo exercicio suprimiuse a data establecida como límite para a presentación de solicitudes e, cumprindo certos requirimentos, xa non será precisa a achega dalgúns documentos esixidos para tramitar e resolver o correspondente expediente.

Por tanto, con este tres Resolucións MUGEJU actualiza a súa normativa interna, acomódaa á regulación xeral, e incorpórase decididamente aos requirimentos e innovacións derivados do uso das novas tecnoloxías, facilitando de tal modo a tramitación dos expedientes dirixidos á obtención de prestacións e axudas de gran demanda entre o noso colectivo.