Cambio de entidade médica 2020: Período ordinario

Recomendar estas noticias

NOVIDADE

A partir do 1 de xaneiro de 2020 vai poder realizar na SEDE ELECTRÓNICA de MUGEJU https://sedemugeju.gob.es/tramites-electronicos de forma completa e directa o CAMBIO ORDINARIO ENTRE ENTIDADES MÉDICAS PRIVADAS sen necesidade de remitirnos a solicitude.

Ao finalizar o trámite váiselle a xerar automaticamente o documento de acreditación de alta no que constará a nova entidade médica á que se adscribiu.

Con esta acreditación poderá facer uso (ata que a nova entidade remítalle o cartón sanitario ao seu domicilio) dos servizos médicos da entidade médica pola que optase a partir do 1 de febreiro do ano en curso.

 

CAMBIO ORDINARIO: Os mutualistas e as mutualistas poden realizar un cambio ordinario de entidade médica todos os anos, durante o mes de xaneiro, POR UNHA SOA VEZ.

 

PRAZO DE PRESENTACIÓN: Do 1 ao 31 de xaneiro de cada ano.

FORMAS DE PRESENTACIÓN:

  • EN LIÑA: Para a realización deste trámite en liña deberá estar dado de alta como mutualista da Mutualidade Xeral Xudicial. A identificación farase a través do sistema Cl@ve para o que deberá estar dado de alta na este plataforma ou ben dispor de dni-electrónico ou dun dos certificados dixitais admitidos pola sede electrónica. Consulte os requisitos técnicos de acceso aos trámites en liña.
  • PRESENCIAL: nos Servizos Centrais e Delegacións provinciais de Mugeju, así como en calquera dos demais lugares previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

DATA DE EFECTOS: O cambio ordinario de entidade médica fornece efectos a partir do día 1 de febreiro do ano en curso.

MODELO DE PRESENTACIÓN: Debe presentar o modelo de Solicitude de Cambio de Entidade Médica DEBIDAMENTE CUMPRIMENTADO E ASINADO, marcando a casa de CAMBIO ORDINARIO.

Máis información: