Nota informativa relativa a la incorporació del sistema de monitoratge de glucosa mitjançant sensors tipus flaix en pacients adults adscrits a Entitats Mèdiques per a rebre assistència sanitària

La Resolució de 26 d'abril de 2019 de la Direcció general de Cartera de Servicis del Sistema Nacional de Salut i Farmàcia fa públic l'acord de la Comissió de prestacions, assegurament i finançament de 5 de novembre de 2018 i 29 de març de 2019, sobre el sistema de monitoratge de glucosa mitjançant sensors tipus flaix en adults en la cartera comuna de servicis del Sistema Nacional de Salut.

Esta prestació forma part del punt 6.4.1. de l'annex II de la cartera de servicis comuns d'atenció primària i del punt 1.4 de l'annex III de la cartera de servicis comuns d'atenció especialitzada del Reial decret 1030/2006, de 15 de setembre per la qual s'establix la cartera de servicis comuns del Sistema Nacional de Salut i el procediment per a la seua actualització.

De conformitat amb el que es disposa l'article 68.5 del Reial decret 1026/2011, de 15 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del mutualisme judicial, i en la clàusula 2.2.2 del vigent concert per a l'assistència sanitària dels beneficiaris de MUGEJU, subscrit amb les Entitats Mèdiques, qualsevol nova tècnica de diagnòstic o tractament que aparega després de la firma del concert, seran mitjans obligatoris per a les Entitats Mèdiques quan les mateixes s'aplique a pacients del Sistema Nacional de Salut.

Per als mutualistes que hagen optat per rebre l'assistència sanitària a través de les Entitats mèdiques, per Resolució de 5 de juny de 2019, la Gerència de MUGEJU ha acordat el següent:

A partir del 20 de Juny de 2019, les Entitats mèdiques facilitaran sense cost algun per al mutualista, el "sistema de monitoratge de glucosa mitjançant sensors (tipus flaix)" als mutualistes adults (de 18 anys o més) de MUGEJU, amb diabetis mellitus tipus 1 que realitzen teràpia intensiva amb insulina (múltiples dosis diàries o amb bomba d'insulina) i requerisquen realitzar almenys sis puncions al dia per a l'automonitorización de la glucosa en sang que es troben entre els següents col·lectius:

  1. Pacients amb discapacitat visual o limitacions funcionals greus que els impossibilite realitzar puncions digitals o amb trastorns funcionals cognitius que els impedisca expressar la situació d'hipoglucèmia.
  2. Pacients que patisquen hipoglucèmies de repetició, entenent per tals les que es produïxen almenys 4 vegades per setmana o quan tinguen un 10% dels valors de les lectures del glucómetro per davall de 70 mg/dl després de realitzar una mitjana de 6 controls de glucèmia capil·lar al dia.
  3. Pacients embarassades, així com les que planifiquen un embaràs natural o mitjançant reproducció humana assistida.
  4. Adolescents que superen els 17 anys i que vengen utilitzant el sistema de monitoratge de glucosa mitjançant sensors (tipus flaix).

Tot açò sense perjuí de l'actual implantació de la prestació en xiquets i adolescents de 4 a 17 anys que continuarà en les mateixes condicions.

Els mutualistes adscrits als servicis de salut de les Comunitats Autònomes o a l'INGESA podran accedir a esta prestació pels procediments i cronogramas que establisquen cada Comunitat Autònoma i l'INGESA.