Actualització de “Criteris i protocols” Hormona de creixement

Es comunica que des del Comitè Assessor de l'Hormona de creixement i Substàncies relacionades s'han actualitzat els “Criteris” i “Protocols” per a la utilització de l'hormona de creixement.

Els Criteris i Protocols estan disponibles a la pàgina Web del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social en la secció professionals-farmàcia:

http://www.mscbs.gob.es/profesionales/farmacia/hormonacrecimiento/home.htm

Així com a la pàgina Web de la Mutualitat General Judicial

https://www.mugeju.es

Des de l'1 de juliol de 2019 s'hauran de seguir aquests nous “Criteris” així com presentar totes les sol·licituds de tractament en aquests protocols que estan dissenyats per ser emplenats directament abans de la seva impressió.

La sol·licitud del tractament al Comitè Assessor ha de realitzar-se emplenant els protocols d'inici i de seguiment que s'especifiquen en els models adjunts, i que contenen tots els paràmetres a avaluar en els quals es basen els criteris d'autorització i renovació del tractament. Així mateix, ha d'adjuntar-se juntament amb el protocol d'inici, el consentiment informat del pacient degudament emplenat. L'absència d'emplenament de tots i cadascun de les dades sol·licitades pot ser motiu d'un informe negatiu per a l'inici o continuïtat del tractament amb Hormona de Creixement.

  • Protocol de sol·licitud d'inici de tractament
  • Protocol de seguiment
  • Consentiment informat