Asinado convenio entre MUGEJU e INSS para o intercambio e integración da información

 

No día de hoxe 26 de febreiro, a Directora Xeral do INSS, Paula Roch, e o Xerente de MUGEJU, Gustavo Branco, subscribiron un Convenio de colaboración entre ambos os organismos co fin de integrar a totalidade do colectivo de mutualistas e beneficiarios de MUGEJU nas bases de datos xestionadas polo INSS, e, en concreto, na base de datos de aseguramiento sanitario BADAS.

A citada integración terá efectos moi beneficiosos para os mutualistas e os seus beneficiarios, por canto que permitirá unha xestión máis áxil e eficaz do colectivo protexido por parte de ambos os organismos, evitando con iso situacións de duplicidade e incompatibilidade, así como mellorará e simplificará os trámites relativos ao alta e baixa tanto de titulares e beneficiarios nos distintos réximes de protección e con independencia de que optasen por recibir a asistencia sanitaria a través dos servizos públicos de saúde ou a través das entidades de seguro médico privado.

O convenio vén mellorar, ademais, os mecanismos a través dos cales os mutualistas que optasen pola sanidade pública serán dados de alta como asegurados do sistema público con dereito a cartón sanitario dos servizos públicos de saúde da Comunidade Autónoma de residencia ou INGESA para as cidades de Ceuta e Melilla, garantindo con iso unha maior axilidade e transparencia nestas xestións. Así mesmo, tamén vén a protocolizar os mecanismos cambio ordinario e extraordinario que existen na actualidade entre ambas as entidades todo iso, en beneficio do colectivo protexido.

O convenio prevé á súa vez, a existencia dunha Comisión Paritaria INSS - MUGEJU para resolver cantas dúbidas expor ao redor da interpretación e aplicación do mesmo.

Por último, supón un paso importante para o impulso da receita electrónica daqueles mutualistas que escollesen os servizos públicos de saúde para recibir asistencia sanitaria, por canto a unificación de toda a información do colectivo de MUGEJU na base BADAS do INSS permitirá unha actualización constante e periódica dos datos de ambos os organismos.

FIRMA%20CONVENIO.jpg

 

ASINA CONVENIO 3.jpgASINA CONVENIO 4.jpg

Etiquetas