Nota Informativa sobre el Concert Sanitari 2014

Recomanar aquesta notícies
Mugeju ha subscrit per a l'any 2014, un nou concert per a l'assistència sanitària amb la totalitat de les entitats mèdiques amb les quals explica actualment, és a dir, amb Asisa, SegurCaixa Adeslas, Caser, DKV, Mapfre i Sanitas.
 
Conservar aquesta diversitat d'opcions entre les quals pot triar el beneficiari per obtenir l'assistència sanitària, constitueix en aquest moment, un plus de qualitat en l'elecció de l'opció sanitària que Mugeju ha aconseguit per al seu col·lectiu.
 
No obstant això, aquest nou concert d'assistència sanitària per 2014 presenta canvis molt importants, ja que s'ha produït una modificació substancial dels mitjans assistencials, que han de disposar les entitats en cada localitat.
 
Per aquesta raó, és necessari que es comprovi en el quadre mèdic de les entitats, els mitjans amb els quals explica cada companyia, de manera que es pugui seleccionar l'alternativa que resulti més favorable a cada necessitat, fent ús si escau, del canvi d'opció sanitària durant el mes de gener de 2014.
 
Els mitjans de cada entitat poden consultar-se a la seva pròpia pàgina web, en les oficines provincials de l'entitat o en les delegacions provincials de Mugeju.
 
En cas necessari, a partir de l'1 de gener de 2014, els mutualistes poden sol·licitar a les entitats la remissió al seu domicili d'un quadre mèdic en format paper o format electrònic, o obtenir-ho en les oficines de l'entitat mèdica del seu lloc de residència.
 
És molt important que es comprovi la continuïtat de la vinculació amb l'entitat, dels metges o centres hospitalaris, als quals s'acudeix habitualment, consultant el quadre mèdic o ben contactant amb el metge o el centre directament.
 
 
TELÈFONS D'INFORMACIÓ DE LES COMPANYIES I PÀGINES WEB:

 

Entitats Mèdica Telèfons d'Informació Pàgina web
ASISA 902 010 010 www.asisa.es
CASER 901 332 233 www.caser.es
DKV SEGURS/SEGURS 902 499 600 www.dkvseguros.com/mugeju
MAPFRE FAMILIAR 902 204 060 www.mapfre.com/salud
SANITAS 902 102 400 www.sanitas.es/mugeju
SEGURCAIXA ADESLAS 902 200 200 www.adeslassegurcaixa.es

 

 

DESCÀRREGUES:

Arxius associats