Información sobre Medidas no Estado de Alarma

Recomendar esta páxina

INTEGRACIÓN NOS SISTEMAS DE RECEITA ELECTRÓNICA DE As CCAA

O tres mutualidades administrativas estamos a traballar para diminuír a mobilidade dos pacientes que necesiten receitas aos centros de saúde de cada unha das Comunidades Autónomas. Nese sentido, está a traballarse para incorporar, aos mutualistas adscritos aos diferentes Servizos Públicos de Saúde nos sistemas de receita electrónica das diferentes Comunidades Autónomas. Esta incorporación será de maneira extraordinaria, mentres siga vixente o estado de alarma.

Durante o estado de alarma decretado con ocasión da crise sanitaria internacional provocada pola propagación da Covid-19, as comunidades autónomas e o tres mutualidades administrativas arbitraron solucións provisionais alternativas. Sen ser un sistema permanente, senón ligado á crise sanitaria e o estado de alarma, en todas elas salvo en Madrid garántese que o mutualista fará a achega económica que lle corresponde segundo medicamento no ámbito MUGEJU.

Polo momento, os mutualistas adscritos aos seguintes Servizos de Saúde poden facer uso do sistema de receita electrónica:

 • Servizo Valenciano de Saúde: a partir do 27 de marzo de 2020
 • Servizo Galego de Saúde: a partir do día 1 de abril de 2020
 • Servizo Madrileño de Saúde: a partir do 4 de abril de 2020
 • Servizo de Saúde de lles Illes Balears: a partir do 6 de abril de 2020
 • Servizo de Saúde de Castela e León: a partir do 9 de abril de 2020.
 • Servizo Vasco de Saúde: a partir do 16 de abril de 2020
 • Servizo Catalán de Saúde: a partir do 20 de abril de 2020.
 • Servizo Murciano de Saúde: a partir do 24 de abril de 2020.
 • Servizo Canario de Saúde: a partir do 27 de abril de 2020.

Os mutualistas adscritos a estes Servizos de Saúde, poderán acudir ás oficinas de farmacia situadas nestas CCAA, provistos do seu Cartón Sanitario Individual, para que lles dispensen os produtos farmacéuticos prescritos no sistema de receita electrónica, podendo deste xeito obter os seus produtos farmacéuticos nas mesmas condicións económicas que co anterior sistema de receita en papel de MUGEJU.

Peculiaridade na Comunidade Autónoma de Madrid

Os mutualistas que reciban a asistencia sanitaria través do Servizo Madrileño de Saúde quedan integrados na receita electrónica pero terán que aboar o 100% do prezo do medicamento ou produto sanitario no momento da súa dispensación na oficina de farmacia. Posteriormente, poderán solicitar a MUGEJU a través do procedemento de reintegro de gastos de farmacia, a porcentaxe de financiamento deses medicamentos, segundo sexan de achega normal (30%), de achega reducida (10% do PVP cun máximo de 4,24 euros por envase) ou exentos de achega en caso de produtos dietoterápicos e nutrición enteral domiciliaria e tiras reactivas.

Non se puido establecer a achega correspondente dos mutualistas, debido á imposibilidade por parte do Colexio oficial de Farmacéuticos de levar a cabo os cambios necesarios nos sistemas electrónicos de dispensación nas oficinas de farmacia.

Os mutualistas poden en todo caso, obter as súas receitas en formato papel nese caso aboará a achega que corresponda.

Este apartado manterase actualizado a medida que MUGEJU vaia acordando cos Servizos de Saúde a incorporación dos nosos mutualistas nos sistemas de receita electrónica.

Peculiaridade en Galicia

A singularidade é que o mutualista deberá levar á farmacia, unha vez realizada a prescrición electrónica polo facultativo, as receitas en branco de MUGEJU que se precisen, e neste caso aboará a achega que lle corresponda, sen necesidade de reintegro posterior.

Peculiaridade en Castela-León

Os mutualistas terán acceso ás receitas a través do mesmo procedemento que os usuarios de SACYL non incluídos en receita electrónica: solicitar cita (por teléfono, APP móbil ou internet) co médico de atención primaria. Desde o centro de saúde contactarase co paciente telefonicamente indicándolle a forma de obter as receitas en papel. Estas receitas en papel serán RECEITAS DO SACYL, e con elas o mutualista dirixirase á oficina de farmacia.

 

INFORMACIÓN SOBRE REALIZACIÓN DE TEST DIAGNÓSTICOS PARA A DETECCIÓN DO NOVO CORONAVIRUS (SARS-CoV-2), E PARA A DETECCIÓN DE ANTICORPOS.

As probas diagnósticas do coronavirus realizaranse polos servizos públicos de saúde xestionados polas Comunidades Autónomas ou polas entidades médicas (EEMM) concertadas con MUGEJU, sempre que se prescriban por un facultativo, de acordo con as directrices, instrucións e criterios acordados para o efecto pola autoridade sanitaria competente, nos seguintes casos:

 1. Persoa cun cadro clínico de infección respiratoria aguda que se atope hospitalizada ou que cumpra criterios de ingreso hospitalario.
 2. Persoa cun cadro clínico de infección respiratoria aguda de calquera gravidade que pertenza a algún dos seguintes grupos: (a) persoal sanitario e socio-sanitario, (b) outros servizos esenciais.
 3. Poderase considerar a realización do test diagnóstico en persoas especialmente vulnerables ou residentes en institucións pechadas que presenten un cadro clínico de infección respiratoria aguda independentemente da súa gravidade, tras unha valoración clínica individualizada: 

  https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludpublica/ccayes/alertasactual/ncov-Chinesa/documentos/Procedemento_COVID_19.pdf

Está indicada a utilización do test para o diagnóstico de detección de anticorpos para o diagnóstico de COVID 19 en:

 1. Ámbito hospitalario.
 2. Ámbito extrahospitalario:
  - Residencia de persoas maiores e centros sociosanitarios.
  - Institucións penais: 
 3. No ámbito comunitario, se está garantida a capacidade de realizar PCR, poderase expor a utilización deste test en pacientes con alta sospeita clínica de varios días de evolución tras o inicio de síntomas.

  https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludpublica/ccayes/alertasactual/ncovchina/documentos/guia_test_diagnosticos_serologicos_20200407.pdf

Cabe destacar que nestes protocolos non se contempla a realización de test serológicos ou probas PCR en persoas asintomáticas.

MUGEJU non  reintegra o custo dos tests de diagnóstico. 

Se se realizou a proba a través de medios privados, o/a mutualista poderá solicitar o seu reintegro á entidade médica á que estea adscrito/a, reintegro que só procede se existiu prescrición facultativa e a proba realizouse aténdose aos criterios fixados nos protocolos para o diagnóstico do COVID 19 do Ministerio de Sanidade mencionados.

A realización de tests serológicos ou probas PCR que se haxan de practicar aos mutualistas, no ámbito da súa relación laboral de volta ao traballo activo, hanse de levar a cabo, no seu caso, no marco dos Servizos de Prevención de Riscos Laborais.
 

XESTIÓNS NAS OFICINAS DE MUGEJU

Para dar cumprimento ao establecido no Real Decreto 463/2020, a Xerencia deste organismo ditou a Resolución do 30 de marzo de 2020, mediante a cal se pechan as Delegacións Provinciais de MUGEJU, mentres se manteña a situación do estado de alarma. Por tal motivo, os mutualistas afectados polo este peche poderán dirixirse para as xestións e consultas máis urxentes mentres esta situación mantéñase, aos Servizos Centrais da Mutualidade, de forma telemática a través da sede electrónica (https://sedemugeju.gob.es), telefónica ao 91.586.0300 ou por correo electrónico mugeju@justicia.es.

 

VISADO DE RECEITAS

Para facilitar o acceso aos medicamentos durante o estado de alarma, no caso daqueles especiais cuxa receita necesita un selo de MUGEJU, aprobouse, a través da Orde SND/266/2020, do 19 de marzo, pola que se establecen determinadas medidas para asegurar o acceso á prestación farmacéutica do Sistema Nacional de Saúde ao colectivo dos Réximes Especiais da Seguridade Social, a exención de visado de receitas mentres dure a súa vixencia.

Isto quere dicir que a partir do 21 de marzo e durante o período do estado de alarma e as súas prórrogas, os mutualistas non terán que acudir ás oficinas de MUGEJU para a selaxe deste tipo de receitas, senón poden acudir directamente á farmacia para obter aqueles medicamentos e produtos  sanitarios que necesitaban visado previo, sempre  prescrita por facultativo.

Inclúense nesta medida os absorbentes para incontinencia de ouriños,  determinadas sondas que precisan visado e os produtos dietéticos para nutrición enteral e tratamentos dietoterápicos incluídos na prestación  de produtos dietéticos da carteira de servizos comúns do Sistema Nacional de Saúde.

Así mesmo inclúense as autorizacións dos medicamentos antitabaco.
 

MEDICAMENTOS DE DIAGNÓSTICO HOSPITALARIO SEN CUPÓN PRECINTO, DE DISPENSACIÓN EN FARMACIA HOSPITALARIA

 1. Ampliación do prazo das autorizacións: MUGEJU acordou ampliar os compromisos de pago aos hospitais de medicamentos de dispensación en farmacia hospitalaria actualmente vixentes, e cuxa autorización vencese nos meses de marzo, abril e maio, nun prazo de 12 meses desde o seu vencemento.

  MUGEJU enviou a todos os hospitais nos que se está dispensando medicación deste tipo, novas autorizacións coa ampliación do prazo mencionada.

 2. Dispensación de medicación para dous meses: Segundo a Orde SND/293/2020 do 25 de marzo, os servizos de farmacia hospitalaria poderán dispensar medicamentos de dispensación hospitalaria para dous meses de tratamento como máximo. No entanto, a Axencia Española de Medicamentos e Produtos Sanitarios poderá reducir este período a un mes no caso daqueles medicamentos nos que se considere necesario preservar a súa dispoñibilidade.

 

BAIXAS DOS MUTUALISTAS POR CORONAVIRUS

Cando un mutualista deba permanecer en illamento por sospeita de síntomas compatibles con Covid-19 e non poida saír do seu domicilio, debe  chamar aos teléfonos específicos da súa comunidade autónoma, previstos para información sobre coronavirus.

Os partes de Incapacidade Temporal derivados da infección por coronavirus (por illamento preventivo ou por padecer a enfermidade) deben ser cubertos polos médicos de atención primaria dos servizos públicos de saúde en caso de adscrición do mutualista ao servizo público de saúde da comunidade autónoma, ou polos médicos de atención primaria das entidades médicas no caso de mutualistas adscritos a entidades aseguradoras.

Estes partes de baixa pódense expedir con posterioridade con efectos retroactivos para evitar que o paciente se vexa obrigado a acudir a un centro de saúde ou a unha consulta privada. En todo caso, aconséllase comunicar esta circunstancia ao órgano de persoal que corresponda, segundo os casos (TSJ, Fiscalía, Ministerio de Xustiza, ou Consellería competente das CCAA).

Os códigos a utilizar son os indicados para este procedemento especial polo Ministerio de Sanidade son os seguintes:

 • Se se usa a CIE 10 É: Contacto ou exposición Z20.828, e no caso de infección por coronavirus B34.2
 • Se se usa a CIE 9 MC: Contacto ou exposición V01.79, e no caso de infección por coronavirus 079.82

 

HORMONA DO CRECEMENTO

O 19 de marzo de 2020, a Dirección Xeral de Carteira Común de Servizos do Sistema Nacional de Saúde (Ministerio de Sanidade) acordou que os tratamentos de hormona do crecemento xa aprobados polo Comité Asesor e cuxos seguimentos anuais teñan que ser renovados durante o mes de marzo ou posteriores mentres dure o estado de alarma, terán un prazo adicional de validez de tres meses.

 

ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E POSTERIOR REEMBOLSO

Os mutualistas que, en caso de adquirir o seu medicamento sen prescrición en receita de MUGEJU, poden solicitar posteriormente un reembolso a través da prestación de reintegro de gastos de farmacia (detallado na páxina web), sempre que o medicamento estea financiado polo sistema nacional de saúde. Para iso, debe presentar unha factura orixinal da oficina de farmacia  e informe médico ou prescrición, unha vez que poidan conseguilo.

 

MUTUALISTAS EN TRATAMENTO CON HIDROXICLOROQUINA E CLOROQUINA

A Axencia Española de Medicamentos e Produtos Sanitarios indicou, no marco do estado de alarma en que nos achamos, que as prescricións de medicamentos que conteñan hidroxicloroquina/cloroquina como son os medicamentos: Dolquine, Xanban, HIdroxicloriquina Ratiopharm, Hidroxicloroquina Aldo Union, e Resochin, deben realizarse nas receitas oficiais e ten que acreditarse que o paciente cumpre os requisitos establecidos para a súa prescrición.

Desde MUGEJU remitíronse por correo electrónico aos mutualistas afectados unha Declaración Responsable expedida pola Xerente deste organismo, para ser presentada -xunto coa receita oficial de MUGEJU correctamente cuberta- na oficina de farmacia para a dispensación de calquera dos medicamentos sinalados anteriormente.

Os mutualistas afectados por esta medida que non recibisen a Declaración Responsable deben indicalo a través de correo electrónico: farmacia.mugeju@lista.justicia.es.

 

DISTRIBUCIÓN DE MÁSCARAS POLOS CC.AA

Cataluña

A distribución das máscaras aos mutualistas adscritos ao sistema de saúde público realízase con normalidade desde o 23 de abril de 2020; no caso dos mutualistas adscritos a Entidades Médicas, será a partir do 4 de maio de 2020, que é cando se prevé solucionáronse os problemas de identificación destes mutualistas polo Catsalud.

A quen se poden dispensar máscaras: a todos os mutualistas, tanto adscritos ao sistema público de saúde, como a Entidades Médicas.

Como leva a cabo a dispensación: o mutualista deberá presentar na farmacia o seu Cartón Sanitario Individual (TSI) ou, na súa falta, facilitar o seu Código de Identificación Persoal (CIP) ou CIP do Sistema Nacional de Saúde (CIP-SNS) no caso de usuarios de Comunidades Autónomas diferentes a Catalunya.

Os usuarios que non dispoñan de TSI, porque non a tiveron nunca, poden pedila mediante o seguinte formulario, pensado para o pedimento da primeira TSI https://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/acces-sistema-salut/a-tsi/obtencio-tsi/

Número de máscaras que se dispensarán en cada entrega: o usuario poderá recoller unha* máscara por dispensación.

Cal será o custo das máscaras: a primeira máscara sempre será gratuíta para o usuario, independentemente do día que a recolla. As seguintes terán un custo de 0,76 euros.

(*) En función da dispoñibilidade de stocks, valorarase ampliar a 2 máscaras por dispensación.

Comunidade Valenciana

A comunidade autónoma ha comezado unha campaña de entrega de máscaras á poboación vulnerable ante Covid-19 (>65 e comorbilidades en estados de saúde 6 ao 9 en 65 < anos). A través desta campaña farase entrega de 3 máscaras a cada un dos paciente destas características nas oficinas de farmacia. Os mutualistas adscritos ao servizo público de saúde e que se atopen dentro dese colectivo, poden beneficiarse diso acudindo á farmacia co seu cartón sanitario.

Os mutualistas adscritos a entidades concertadas recibirán, nun par de días, un correo electrónico de MUGEJU indicando o número (SIP) que deben achegar na farmacia para ter acceso ás máscaras. Se o vindeiro martes 28 de abril non recibiu o correo electrónico, ou carece deste medio, pode acceder ao mesmo por un dos seguintes medios:

 • A través da ligazón habilitada na Sede electrónica, o cal lle informará inmediatamente do número SIP.
 • A través do formulario web de atención ao mutualista (LIGAZÓN). Responderáselle por correo electrónico co número SIP.
 • Enviando un correo electrónico cos seus datos a mugeju@justicia.es.

Canarias

Desde o venres 17/04, a comunidade autónoma ha posto en marcha un protocolo de venda en farmacias de máscaras a un prezo máximo recomendado de 0,95€. Para acceder a estes produtos hai que identificarse co cartón sanitario ou a de mutualista (afiliación).

Etiquetas

Contido Relacionado por Etiquetas