Información Coronavirus

A asistencia sanitaria da enfermidade por infección por coronavirus Covid-19 está cuberta a todos os mutualistas de MUGEJU, tanto se están adscritos aos servizos públicos de saúde das Comunidades Autónomas ou a Entidades Médicas privadas.

Que facer se se ten síntomas compatibles con Covid-19?

Se ten síntomas compatibles cunha infección respiratoria aguda de aparición súbita que cursa con febre, tose ou sensación de falta de aire, dor de garganta, perda de olfacto, perda do gusto, etc., tivese ou non contacto con persoas que foron diagnosticadas de Covid-19, permaneza na súa casa, aíslese no seu domicilio, non se desprace a un servizo de urxencias e:

  • Se está adscrito ao servizo público de saúde da Comunidade autónoma, póngase en contacto cos teléfonos habilitados pola Comunidade autónoma e siga as súas instrucións. (Ver teléfonos máis abaixo).
  • Se está adscrito a unha Entidade Medica privada, póngase en contacto co teléfono do Centro de coordinación de urxencias da súa entidade Médica, para que avalíen a súa situación, practiquen as probas de detección do coronavirus que procedan e fagan o seguimento da súa situación. (Ver teléfonos máis abaixo).

Que facer se non ten síntomas compatibles con Covid-19, pero estivo en contacto estreito cunha persoa diagnosticada de Covid-19?

Entender por “contacto estreito” calquera persoa conviviente ou que proporciona coidados ou que ten contactos físicos cun caso diagnosticado de Covid-19; calquera persoa que estivese no mesmo lugar que un caso diagnosticado de Covid-19, a unha distancia menor de dous metros e durante máis de 15 minutos; calquera persoa situada nun radio de dous asentos ao redor dun caso diagnosticado de Covid-19, nun avión, tren, ou outro medio de transporte.

A procura e identificación dos contactos estreitos corresponde aos servizos de Saúde Pública das Comunidades Autónomas. Cando a Saúde Pública un médico notifica o diagnóstico dun caso de Covid-19, ponse en marcha un proceso de procura e identificación de contactos estreitos, polo que será Saúde Pública da súa Comunidade Autónoma a que se porá en contacto con vostede independentemente da súa adscrición ao Servizo público de saúde ou a Entidade Médica privada, para determinar as medidas e as probas a realizar segundo os protocolos establecidos pola Comunidade Autónoma.

Cales son os criterios para a realización e cobertura de test disgnósticos de SARS-CoV-2 en casos sospeitosos en mutualistas adscritos a entidades médicas?

As Entidades Médicas concertadas con MUGEJU (EEMM) deben garantir en todos os niveis de asistencia, e de forma especial en atención primaria, a detección precoz de calquera caso que poida ter infección activa e que, por tanto, poida transmitir a enfermidade. Para iso as EEMM deben realizar unha PCR ou outra técnica de diagnóstico molecular que se considere adecuada nas primeiras 24 horas a todo caso sospeitoso de infección.

En todo caso, os mutualistas que requiran asistencia deben porse en contacto coa súa Entidade para obter, no seu caso a prescrición da proba. MUGEJU non autoriza nin proporciona as probas de Covid-19 (PCR) nin as probas de detección de anticorpos.

Pode descargar o documento con todos os criterios para a realización dos tests picando nos seguinte ligazón.

Teléfonos dos Servizos Públicos de Saúde das Comunidades Autónomas:

Comunidade Autónoma Teléfono de información
Andalucía 955.545.060
Aragón 976.696.382
Asturias 900.878.232 / 984.100.400 / 112
Canarias 900.112.061
Cantabria 900.612.112
Castela A Mancha 900.122.112
Castela León 900.222.000
Cataluña 061
Ceuta 900.720.692
C.Madrid 900.102.112
C.Valenciana 900.300.555
Estremadura 112
Galicia 900.400.116
Illas Baleares 061
A Rioxa 941.298.333
Melilla 112
Murcia 900.121.212
Navarra 948.290.290
País Vasco 900.203.050

 

Teléfonos das entidades médicas privadas:

  Teléfono de urxencias Teléfono de información Páxina WEB.
ASISA 900.900.118 902.010.010 www.asisa.es
CASER 900.342.234 901.332.233 www.caser.es
DKV 900.300.799 902.499.600 www.dkvseguros.com/mugeju
MAPFRE 900.122.122 902.204.060 www.mapfre.com/salud
NOVA MUTUA SANITARIA 800.654.365 91.290.8075 www.nuevamutuasanitaria.es/mugeju
SANITAS 900.842.025 902.500.742 www.sanitas.es/mugeju
SEGURCAIXA-ADESLAS 900.322.237 902.200.200 www.adeslas.es